Hội nghị tổng kết công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao

05/08/2022, 19:41

Hội nghị tổng kết công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao - Ngày 5/8, tại TP. Đà Lạt, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao giai đoạn 2016 - 2020, triển khai chương trình hỗ trợ giai đoạn 2021 – 2025.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các ban, đơn vị Hội Nhà báo Việt Nam, cùng đại diện 19 Hội Nhà báo khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Trong những năm qua được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, công tác hỗ trợ các hoạt động báo chí ngày càng phát triển với nhiều chương trình hoạt động, gắn liền với các hoạt động đó là công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao đạt hiệu quả cao. Cụ thể, giai đoạn 2016 - 2020, kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao đối với Hội Nhà báo các địa phương nhận được trên 31 tỷ đồng. Hỗ trợ trực tiếp cho 4.650 lượt tác giả, thu được 8.650 tác phẩm báo chí chất lượng cao, tổ chức 330 lớp bồi dưỡng ngắn hạn nâng cao trình độ nghiệp vụ cho hội viên. Riêng 19 Hội Nhà báo khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giai đoạn này thực hiện hỗ trợ 8,7 tỷ đồng. Trong đó, chi trực tiếp cho tác giả 5,5 tỷ đồng đạt 63%, thu được 1.819 tác phẩm báo chí chất lượng cao. 

Đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Công tác hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao đã tạo được sự đồng thuận, gắn kết thi đua trong báo giới, tạo nên những tác phẩm có chiều sâu, phản ánh đậm nét mọi mặt của đời sống xã hội. Nhiều bài viết giàu tính chiến đấu, tính giáo dục, định hướng tư tưởng chính trị cao, góp phần ổn định và phát triển xã hội, qua đó khẳng định rõ hơn vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của người làm báo. Nhiều Hội Nhà báo đã triển khai rất hiệu quả công tác hỗ trợ báo chí chất lượng cao, mở được nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, hoạt động thực tế, đạt được nhiều giải báo chí quốc gia, giải báo chí tỉnh và các các giải báo chí chuyên ngành khác.

Ngày 8/4/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 558/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021 - 2025” với nguồn kinh phí hỗ trợ lớn hơn cho báo chí, tập trung vào việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, định hướng tuyên truyền, khai thác các mảng đề tài quan trọng như: đề tài về Đảng, về Bác Hồ, về tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, XIII của Đảng, các ngày kỷ niệm lớn của dân tộc; về đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ gìn an ninh, chính trị, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn, xoá đói giảm nghèo; về miền núi, vùng sâu, vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Ngọc Bích