Hội Nhà báo Việt Nam quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

23/08/2016, 21:07

Hội Nhà báo Việt Nam quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng - Ngày 23/8 tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Trung ương hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Ảnh: PV

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là sự kết tinh, tập trung trí tuệ của toàn Đảng và nhân dân, thể hiện những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới, được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, đồng thời bổ sung những nhiệm vụ cụ thể, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống.

Vì vậy, việc Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt góp phần nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động để vận dụng vào tình hình từng đơn vị, biến chủ trương thành hành động cụ thể, góp phần vào sự phát triển chung của cơ quan.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi truyền đạt những nội dung cốt lõi, quan trọng và những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đồng thời phân tích bối cảnh, làm rõ nguyên nhân, những khó khăn, thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt; nêu rõ những mục tiêu, chiến lược tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới để tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững hơn trong chặng đường tiếp theo.

Do tính chất đặc biệt quan trọng của việc học tập, nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đồng chí Hồ Quang Lợi đề nghị các ban, đơn vị tùy theo chức trách, nhiệm vụ được giao, bám sát vào các mục đích, yêu cầu, và vấn đề mới trong văn kiện Đại hội XII từ đó liên hệ với những yêu cầu công tác của Hội Nhà báo và hoạt động báo chí ở đơn vị mình để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới.

Các cơ quan báo và tạp chí của Hội cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn… để tinh thần của Nghị quyết Đại hội lan tỏa tới toàn thể nhà báo, hội viên trên cả nước.      

Ngọc Thành