Tăng cường xây dựng, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng “Bộ đội cụ Hồ” cho đội ngũ nhà giáo

11:25 14/04/2024 - Diễn đàn
Học viện Chính trị là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị và nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự hàng đầu của quân đội. Đội ngũ nhà giáo ở Học viện Chính trị có vai trò quan trọng, quyết định chất lượng công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học; trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ giảng dạy đội ngũ nhà giáo không chỉ truyền thụ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp quân sự mà còn truyền thụ cả kinh nghiệm, thực tiễn chỉ huy, quản lý bộ đội và giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ học viên. Để hoàn thành chức trách nhiệm vụ của mình, mỗi nhà giáo phải luôn nỗ lực, phấn đấu vươn lên thực sự mẫu mực, tiêu biểu, mô phạm về mọi mặt. Xây dựng, bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” cho đội ngũ nhà giáo ở Học viện Chính trị là vấn đề quan trọng và cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Thủ trưởng Học viện Chính trị trao chứng nhận giảng viên dạy giỏi tặng các giảng viên. 

Phẩm chất nhà giáo của Học viện Chính trị nói riêng là sự kế thừa, tiếp nối truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của thế hệ cha anh trong lịch sử, không ngừng được bồi đắp, phát triển trong thời kỳ mới. Đó là lòng trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; có đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; luôn tâm huyết, tận tâm, hết lòng vì học viên thân yêu; thường xuyên tích cực tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt, nhất là trình độ kiến thức, chuyên môn; có phương pháp, tác phong khoa học, trách nhiệm cao, mẫu mực, mô phạm, là tấm gương sáng cho học viên noi theo; có tinh thần kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện sai trái; có tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng đơn vị.

Nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng, bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, triển khai các chủ trương, biện pháp, chương trình, kế hoạch thực hiện sát với đặc điểm nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của Học viện. Quá trình triển khai đã kết hợp chặt chẽ việc việc xây dựng, bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” với thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết số 847; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; thực hiện quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên; các cuộc vận động và phong trào thi đua quyết thắng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Trong đó đã chú trọng quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo về mọi mặt; tập trung bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, phương pháp, tác phong công tác; ý thức trách nhiệm, tình yêu nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo trong Học viện để ngày càng có nhiều giờ giảng tốt, bài giảng hay, những tấm gương nhà giáo mẫu mực, kiên trung, tận tụy với nghề, với sự nghiệp trồng người trong quân đội. Đồng thời góp phần thấm sâu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những giá trị thiêng liêng, cao quý phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” thời kỳ mới. Trên cơ sở nâng cao nhận thức, đã đề cao trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng đối với việc học tập, làm theo Bác, phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, kiên quyết chống mọi biểu hiện chủ nghĩa cá nhân trong cơ quan, đơn vị.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng trong Đảng bộ Học viện đã tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh. Tạp chí giáo dục lý luận chính trị quân sự đã duy trì, phát huy tốt chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chống chủ nghĩa cá nhân, sáng mãi phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”; Đài Truyền thanh nội bộ học viện duy trì tốt chuyên mục “Mỗi ngày học tập, làm theo một lời Bác Hồ dạy”; tổ chức quần chúng đã có nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên thông qua việc đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm; tổ chức các phong trào thi đua, đợt sinh hoạt chính trị, diễn đàn thanh niên, toạ đàm, giao lưu sôi nổi, thiết thực[1]… Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm, nâng cao quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác của cấp ủy, tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng, trước hết là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp, kịp thời lan toả và thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” thời kỳ mới.

Thủ trưởng Học viện trao Chứng nhận cho các đồng chí đạt thành tích trong hội thi cán bộ giảng dạy Chính trị.

Trong nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, hằng năm, Đảng ủy Học viện đều xác định giải pháp quan trọng nhằm tập trung xây dựng, bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ nói chung, đội ngũ nhà giáo nói riêng[2] gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Thường xuyên chú trọng nâng cao chất lượng bài giảng chuyên đề, chuyên sâu, chất lượng đề thi, đáp án, đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ công tác giáo dục, đào tạo. Hoạt động giảng dạy đã hướng vào phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học; tổ chức tốt việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, năng lực ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, giảng viên; đổi mới và nâng cao chất lượng diễn tập, thực tập cho học viên; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên ngày càng chặt chẽ; chất lượng tự học tập, tự rèn luyện của học viên được nâng lên. Đội ngũ giảng viên của Học viện luôn phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, gương mẫu trong công tác, luôn chủ động, thường xuyên cập nhật, bổ sung kịp thời nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 847, Chỉ thị 855 của Quân ủy Trung ương vào bài giảng, đề tài nghiên cứu; các cơ quan, khoa giáo viên và đơn vị đã xây dựng và triển khai thực hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tiêu biểu như mô hình “Giảng viên mẫu mực, bài giảng hay, giờ giảng tốt” của Khoa Triết học Mác-Lênin.

Đảng ủy Học viện đã coi trọng lãnh đạo công tác nghiên cứu khoa học, gắn kết chặt chẽ với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới[3]. Công tác nghiên cứu khoa học có sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc; kết hợp nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng, tăng cường tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng trong hoạch định đường lối quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội về chính trị. Xây dựng và triển khai hệ thống chương trình, đề tài khoa học các cấp (từ cấp quốc gia đến cấp cơ sở và các nhiệm vụ được cấp trên giao) theo đúng chỉ đạo, định hướng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cơ quan cấp trên, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Học viện; đồng thời, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng.

Chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, trình độ trí tuệ; say mê, tâm huyết với sự nghiệp “trồng người” của quân đội. Xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, nhà khoa học có năng lực, uy tín cao; nhiệt tình, trách nhiệm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện. Đội ngũ cán bộ chủ trì, cấp uỷ viên các cấp đã phát huy tốt tính tiền phong, gương mẫu, tích cực thực hiện phương châm: “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”; cán bộ giữ cương vị càng cao, càng phải tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo tinh thần “7 dám”. Các cấp uỷ, tổ chức đảng trong toàn đảng bộ đã luôn quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kế hoạch, chỉ thị, quy định về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; giữ vững và tăng cường các nguyên tắc lãnh đạo, tổ chức và sinh hoạt đảng. Thường xuyên tự phê bình và phê bình; nghiêm túc kiểm điểm, xử lý, chấn chỉnh các biểu hiện vi phạm.

Để tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng phẩm chất Bộ đội cụ Hồ của đội ngũ nhà giáo ở Học viện Chính trị trong thời gian qua cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho đội ngũ nhà giáo thấm nhuần sâu sắc giá trị chuẩn mực phẩm chất Bộ đội cụ Hồ thời kỳ mới; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ".

Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục, cụ thể hóa các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng Học viện; tổ chức tốt việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương, làm cho đội ngũ nhà giáo thấy rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động, nâng cao tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực và phương pháp, tác phong công tác, phấn đấu theo chuẩn mực “Bộ đội cụ Hồ” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Nội dung cần tập trung vào những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; giá trị cốt lõi của phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, mục tiêu lý tưởng cách mạng, phẩm chất người quân nhân cách mạng: cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, sãn sàng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội; về truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quân đội, những chuẩn mực đạo đức, phẩm chất bộ đội cụ Hồ thời kỳ mới.

Hai là, phát huy vai trò tự giác tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ nhà giáo, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp trong giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” thời kỳ mới.

Hằng năm, cán bộ chủ trì các cấp xây dựng kế hoạch phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện; trong đó phải quán triệt, cụ thể hóa các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 646-QĐ/QUTW ngày 6/11/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong quân đội; Nghị quyết 847- NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương; 5 nội dung chuẩn mực xứng danh bộ đội cụ Hồ theo Chỉ thị số 855-CT/QUTW ngày 12/8/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó phát huy vai trò tự tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ nhà giáo, xác định đây là một nội dung quan trọng để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hằng năm. Quá trình thực hiện phải đề cao tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ba là, kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện Kết luận số 01, Nghị quyết số 847 với thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định về xây dựng, chỉnh đốn đảng trong xây dựng và phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”.

Thường xuyên kết hợp chặt chẽ việc thực hiện Kết luận số 01, Nghị quyết số 847 với các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định về xây dựng, chỉnh đốn đảng, trọng tâm là Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị số 855-CT/QUTW ngày 12/8/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội cụ Hồ” thời kỳ mới. Tích cực tìm tòi, sáng tạo những nội dung, biện pháp, mô hình mới; kiên quyết đấu tranh với bệnh hình thức ngay trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng và phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”. Thường xuyên cập nhật bổ sung, chỉ tiêu, thực hiện Kết luận số 01, Nghị quyết số 847 vào mục tiêu, chỉ tiêu của phong trào thi đua quyết thắng và các phong trào thi đua, cuộc vận động khác; lấy việc thực hiện xây dựng và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” làm giải pháp thực hiện các đột phá mà nghị quyết Đảng ủy Học viện, nghị quyết cấp ủy các cấp đã xác định. Trong tổ chức thực hiện, các cơ quan, đơn vị cần xây dựng kế hoạch linh hoạt, lồng ghép các nội dung phù hợp, hiệu quả, tránh hình thức, máy móc dẫn đến chồng chéo, thời gian thực hiện nhiều nhưng không khả thi, hiệu quả thấp.

Bốn là, tích cực, chủ động đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về ý nghĩa, vai trò và các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”.

Coi trọng và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, làm cho cán bộ, đảng viên hiểu rõ sự nguy hiểm của âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch. Ða dạng hóa hình thức đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ, gìn giữ và phát huy những giá trị cao đẹp phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”. Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin, chủ động nắm bắt âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch. Tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, cách thức khai thác sử dụng công nghệ khoa học kỹ thuật và các phương tiện hiện có cho lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động áp dụng các biện pháp đấu tranh thích hợp để phòng ngừa, nhận diện, phát hiện, ngăn chặn các thông tin xấu độc phát tán trên mạng xã hội; kịp thời lan tỏa các tin, bài về gương người tốt, việc tốt.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến, phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần chủ động tiếp tục đưa nội dung thực hiện phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” thành một nội dung trong kế hoạch kiểm tra, giám sát với phương châm “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”, quan điểm “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra với giám sát của cấp ủy đảng đối với cán bộ, đảng viên; chủ động nắm chắc tình hình mọi mặt, nhất là tình hình chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các chủ trương, giải pháp mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, kết hợp với thực hiện nghiêm Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

1. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, diễn đàn thanh niên, toạ đàm như: “Tuổi trẻ học và làm theo Bác”, “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”; 100% các Chi đoàn tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “Thanh niên Học viện phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân”; cụ thể hoá Cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu giá trị thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Phong trào thi đua “Phụ nữ quân đội trí tuệ, bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh “Bộ đội cụ Hồ” thời kỳ mới”; “Công đoàn quân đội đổi mới, sáng tạo, rèn sức, bồi đức - nâng trí, luyện nghề - vững mạnh, phát triển, xứng danh “Bộ đội cụ Hồ” giai đoạn 2023 - 2028.

2. Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của Đảng ủy Học viện xác định đột phá: Năm học 2020 - 2021: “Xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa; nâng cao chất lượng bài giảng theo chuyên đề”; năm học 2021-2022: “Đổi mới công tác thi, kiểm tra đánh giá kết quả người học, tiếp tục nâng cao chất lượng bài giảng theo chuyên đề; năm học 2022-2023: “Nâng cao chất lượng các hình thức sau bài giảng; đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả người học”; năm học 2023-2024: “Nâng cao chất lượng đề thi, đáp án”.

3. Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của Đảng ủy Học viện xác định đột phá: Năm học 2020 - 2021: “Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, nâng cao chất lượng các công trình khoa học”; năm học 2021-2022: “Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, nâng cao chất lượng các công trình khoa học và mở rộng quan hệ hợp tác nghiên cứu”; năm học 2022-2023: “Đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, nâng cao chất lượng các công trình khoa học gắn với đấu tranh tư tưởng, lý luận”; năm học 2023-2024: “Tiếp tục mở rộng hợp tác nghiên cứu, nâng cao chất lượng đề tài khoa học”.

Thượng tá Hoàng Anh Tuấn

Bình luận: 0

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.
Bình luận, cũng như phỏng vấn, có thể vừa là phương pháp vừa là thể loại báo chí. Theo Từ điển bách khoa Việt Nam (Trung tâm Từ điển bách khoa Việt Nam, 1995) thì: “Bình luận (thông tin) là sự phân tích, đánh giá một vấn đề (chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, kỹ thuật...) trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, phổ biến, thuyết phục người nghe, người đọc... Bình luận chủ yếu vận dụng trí tuệ và tư duy logic để phân tích, đánh giá. Bình luận là vũ khí của báo chí nói riêng và các phương tiện thông tin đại chúng khác khi thực hiện các chức năng thông tin, tuyên truyền”.
Bộ Công thương đánh giá cao sự phối hợp và vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan báo chí, góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách đồng thời phổ biến kịp thời kiến thức, điển hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến người dân, doanh nghiệp, cơ quan, công sở trên khắp cả nước.
Phải “công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết”. Thông điệp trong bài phát biểu quan trọng "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng ta mới đây thu hút sự quan tâm, đồng tình của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân cả nước.
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top