Hà Nội sẽ thành lập Trung tâm Báo chí Thủ đô kể từ tháng 1/2022

25/12/2021, 09:17

Hà Nội sẽ thành lập Trung tâm Báo chí Thủ đô kể từ tháng 1/2022 - Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội sẽ được tổ chức lại thành Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội kể từ tháng 1 năm 2022 theo Quyết định số 29/2021 vừa được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành.

Theo đó, Quyết định số 29/2021, bổ sung một số điều của Quyết định số 42/2016, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT).

Quyết định 29 bổ sung điểm i khoản 4, điều 2 của Quyết định số 42. Theo đó, Sở TT&TT được xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí trên địa bàn thành phố.

Quyết định mới cũng sửa đổi, bổ sung khoản 3, điều 3 Quyết định số 42. Cụ thể, Sở TT&TT có 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, gồm: Trung tâm Dữ liệu nhà nước; Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội; Trung tâm Đào tạo, tư vấn công nghệ thông tin và truyền thông Hà Nội.

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở TT&TT Hà Nội là những đơn vị do Chủ tịch UBND thành phố quyết định thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật.

Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội tổ chức lại thành Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội.

Đáng chú, theo Quyết định này, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội sẽ tổ chức lại thành Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội.

Trung tâm Đào tạo, tư vấn công nghệ thông tin và truyền thông Hà Nội được thành lập dựa trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị: Trung tâm Đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông Hà Nội với Trung tâm Giao dịch công nghệ thông tin và truyền thông Hà Nội.

Theo Quyết định, Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan xây dựng đề án tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố, trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định.

PV