Gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến cơ sở

22/04/2020, 23:29

Gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến cơ sở - Tại thông tư 39/2017/TT-BYT quy định về gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến cơ sở vừa được Bộ Y tế ban hành có nói về các gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến cơ sở được quỹ BHXH chi trả hoặc không chi trả.

Người dân ở tuyến cơ sở sẽ được hưởng gói dịch vụ y tế cơ bản

Các gói dịch vụ bao gồm các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, hóa chất, vật tư để chăm sóc sức khoẻ ban đầu, nâng cao sức khỏe, dự phòng và điều trị áp dụng đối với các cơ sở y tế tại tuyến y tế cơ sở (gồm tuyến huyện và tuyến xã) và mọi người dân.

Đối với Gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ BHYT chi trả

Cụ thể: Gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ BHYT chi trả gồm 76 dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh (trong các Thông tư số 43/2013/TT-BYT, Thông tư số 21/2017/TT-BYT và Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC) và 241 loại thuốc áp dụng tại cơ sở y tế tuyến xã (trạm y tế xã, phường, thị trấn và tương đương, phòng khám bác sĩ gia đình độc lập, trạm y tế quân dân y và phòng khám quân dân y).

Gói dịch vụ y tế cơ bản phục vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, dự phòng và nâng cao sức khỏe gồm các dịch vụ thiết yếu áp dụng tại trung tâm y tế huyện (trung tâm y tế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) và các trạm y tế xã, phường, thị trấn để chăm sóc sức khỏe, dự phòng và nâng cao sức khỏe. Các dịch vụ y tế cơ bản này bao trùm hầu hết các dịch vụ chăm sóc sức khỏe người dân như: khám chữa bệnh, điều trị, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng, dịch vụ bác sĩ gia đình chăm sóc sức khỏe tại nhà (phục hồi chức năng, vật lý trị liệu, phòng chống ung thư), khám sàng lọc, phát hiện các bệnh tật cho nhóm nguy cơ cao cho cộng đồng; các dịch vụ khám, quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe... Đặc biệt, gói dịch vụ y tế cơ bản này cũng bảo đảm cả cung cấp dịch vụ tư vấn, truyền thông, giáo dục nâng cao sức khỏe; dự phòng bệnh, dịch truyền nhiễm, dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

Thông tư cũng quy định rõ mức thanh toán cho các dịch vụ y tế theo từng gói dịch vụ khác nhau. Theo đó, đối với Gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ BHYT chi trả, giá thuốc, vật tư y tế và các dịch vụ y tế được thực hiện theo quy định của pháp luật về BHYT và Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC. Người tham gia BHYT khi sử dụng các dịch vụ y tế thuộc gói dịch vụ y tế này được hưởng quyền lợi theo phạm vi được hưởng và mức hưởng theo quy định của pháp luật về BHYT và các quy định tại Thông tư này. Còn lại, các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế và các quyền lợi khác sẽ được cơ quan BHXH thanh toán theo quy định của pháp luật về BHYT.

Đối với Gói dịch vụ y tế cơ bản do không do quỹ BHYT chi trả

Gói dịch vụ y tế cơ bản phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng và nâng cao sức khỏe được xác định nhiều nguồn tài chính theo các lĩnh vực khác nhau. Cụ thể, đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dự phòng và nâng cao sức khỏe để thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu y tế - dân số do kinh phí của Chương trình Mục tiêu y tế- dân số chi trả theo quy định tại Quyết định số 1125/QĐ-TTg (ngày 31/7/2017) của Thủ tướng Chính phủ.

Còn lại, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dự phòng và nâng cao sức khỏe - ngoài 2 nhóm dịch vụ trên - sẽ do ngân sách địa phương bảo đảm từ nguồn chi sự nghiệp y tế theo Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg (ngày 19/10/2016) của Thủ tướng Chính phủ về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2017.

Riêng các dịch vụ khác ngoài các dịch vụ được đảm bảo từ các nguồn ngân sách trên, cơ sở y tế được phép thu của người sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật hiện hành, từ nguồn kinh phí xã hội hóa và nguồn kinh phí hợp pháp khác.

BHXH Việt Nam đảm bảo thanh toán chi phí các dịch vụ thuộc phạm vi thanh toán của mình. Yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố bố trí ngân sách địa phương, kinh phí của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có) để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn bảo đảm nguyên tắc không dàn trải và hiệu quả. Bố trí nhân lực để các cơ sở y tế có đủ điều kiện cung cấp gói dịch vụ y tế cơ bản. Trình HĐND cấp tỉnh quyết định theo thẩm quyền về việc sử dụng nguồn ngân sách và các nguồn hợp pháp khác; huy động các nguồn kinh phí xã hội hóa cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe, dự phòng và nâng cao sức khỏe.

PV