Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH, BHYT

27/04/2021, 10:59

Thực hiện Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH, UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phổ Hải Phòng.

Đoàn Thanh niên BHXP thành phố tuyên truyền đến người dân về BHXH

Với mục đích đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH là chủ trương nhất quán cả trước mắt và lâu dài nhằm bảo đảm nâng cao chất lượng tuyên truyền, góp phần thực hiện thành công Chương trình hành động số 59/CTr/TU ngày 30/07/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Công tác tuyên truyền BHXH phải làm cho đối tượng được tuyên truyền hiểu rõ quyền, lợi ích của việc tham gia BHXH trên cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc về chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, từ đó tạo sự đồng thuận, thay đổi hành vi nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH.

Hoạt động tuyên truyền BHXH phải lấy đối tượng được tuyên truyền làm trung tâm; chú trọng đối tượng là cán bộ, đảng viên; trong nhóm đối tượng được tuyên truyền là nhân dân đặc biệt chú trọng đến người lao động là nông dân, lao động thuộc khu vực phi chính thức. Hoạt động tuyên truyền BHXH phải từng bước thay đổi phương thức tuyên truyền theo cơ chế cung cấp dịch vụ thay vì hoạt động mang tính hành chính nhà nước. Phương pháp tuyên truyền cần chú trọng tuyên truyền theo chiến dịch. Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng miền; tăng cường sử dụng công cụ truyền thông đa phương tiện, áp dụng công nghệ cao, mạng xã hội vào công tác tuyên truyền BHXH.

Cùng với đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền các cấp, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp đổi với công tác tuyên truyền BHXH để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, vai trò quan trọng, ý nghĩa to lón, lợi ích lâu dài của BHXH trong việc bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đồng thời nắm vững những nội dung cơ bản của cải cách chính sách BHXH tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách BHXH.

Theo đó, mục tiêu tổng quát là: Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền hướng đến tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cải cách chính sách BHXH nhằm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách BHXH, hướng đến BHXH toàn dân. Mục tiêu cụ thể về đối tượng được tuyên truyền: Đến năm 2025, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, người lao động được tuyên truyền về những nội dung cải cách của chính sách BHXH. Đến năm 2030, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến những nội dung của chính sách BHXH mới.

UBND thành phố cũng đưa ra 6 nhóm giải pháp thực hiện đó là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền BHXH. Tổ chửc Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền BHXH. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền BHXH. Nâng cao chất lượng và mở rộng đội ngũ tuyên truyền viên về BHXH, đảm bảo đáp ứng yêu câu về mục tiêu trong từng năm và từng giai đoạn. Thực hiện giám sát, đánh giá kết quả tuyên truyền BHXH. Tăng cường các biện pháp phòng, tránh và xử lý các khủng hoảng truyền thông về BHXH.

UBND thành phố giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tập huấn hàng năm và giai đoạn đối với các đối tượng có tác động thực hiện, tuyên truyền tới đối tượng trực tiếp tham gia BHXH (chủ doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể các cấp từ thành phố đến các quận, huyện, xã phường). Trong đó, tập trung tuyên truyền, tập huấn cho đối ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức xã hội cấp xã phường để để mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Tổ chức tập huấn đội ngũ giảng viên nguồn về tuyên truyền BHXH. Các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố, hệ thống Cổng Thông tin điện tử thành phố, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH.

BHXH thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tập huấn hàng năm và giai đoạn đối với các đối tượng tham gia BHXH. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ tuyên truyền viên về BHXH trong phạm vi quản lý. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền BHXH. Thực hiện nắm bắt thông tin phản hồi về chính sách BHXH và thực hiện chính sách BHXH hàng năm. Các Sở, ngành trong phạm vi chửc năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm ban hành kế hoạch hoặc lồng ghép thực hiện công tác tuyên truyền BHXH...

Về chế độ báo cáo, UBND thành phố giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ động đôn đốc các Sở, ngành, các cơ quan có liên quan thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Hàng năm, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan báo cáo việc thực hiện Kế hoạch về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trước ngày 15/11 để tổng họp, báo cáo UBND thành phố. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để tổng họp, báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết.

Hoàng Tùng - Bá Nam - Thế Hùng

Bình luận