Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên

22/04/2020, 23:29

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hưng Yên.

Ảnh minh họa.

Theo đó, tổng diện tích đất nông nghiệp ở Hưng Yên đến năm 2020 là 45.700 ha; tổng diện tích đất phi nông nghiệp là 47.322 ha.

Đối với các khu chức năng, đến năm 2020, khu sản xuất nông nghiệp có 39.507 ha đất, chiếm 42,47%; khu phát triển công nghiệp 8.771 ha, chiếm 9,43%; khu đô thị 3.463 ha, chiếm 3,72%; khu thương mại - dịch vụ có 444 ha, chiếm 0,48%; khu dân cư nông thôn có 20.083 ha, chiếm 21,59%. 

Từ 2016-2020, 14.902 ha đất nông nghiệp được chuyển sang phi nông nghiệp; 918 ha chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; 187 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.

Việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. 

Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách...

Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật,  sử dụng đất đúng mục đích, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững...

Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Chính Phủ.

PV