Điện lực Khánh Hòa và các doanh nghiệp ký cam kết

22/04/2020, 23:29

Điện lực Khánh Hòa và các doanh nghiệp ký cam kết - Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp viễn thông tự ý treo mới cáp viễn thông khi chưa có sự thỏa thuận và cho phép của Đơn vị đầu tư dẫn đến việc không tuân thủ các quy định về kỹ thuật an toàn của ngành điện, gây mất an ninh, an toàn hệ thống điện và viễn thông.

Quang cảnh Lễ ký cam kết

Theo đó thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 9989/UBND-KGVX ngày 26/10/2017 về việc chỉnh trang cáp thông tin, ngày 19/1/2018, Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa đã tổ chức Lễ ký cam kết “Tăng cường công tác quản lý, thực hiện các quy định về treo cáp viễn thông trên cột điện, cột viễn thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” giữa Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa và các doanh nghiệp viễn thông có hạ tầng mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Hệ thống dây điện sà xuống mặt đất, gây mất an toàn. Ảnh: PV

Một số trường hợp dây cáp viễn thông sà xuống mặt đất, gây mất an toàn cho người đi đường và an toàn mạng lưới điện, viễn thông. Mặc dù, Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa đã nhiều lần chấn chỉnh các doanh nghiệp qua các cuộc họp, bằng văn bản về thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn treo cáp viễn thông trên cột điện lực, cột viễn thông, nhưng tình trạng vi phạm treo cáp vẫn tái diễn, chưa được khắc phục triệt để.

Tại buổi lễ, các đơn vị điện lực và viễn thông đã cùng bàn bạc, thống nhất ký bản cam kết nội dung chính quy định chi tiết như sau:

Các doanh nghiệp viễn thông cam kết thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận treo cáp thông tin trong hợp đồng đã ký kết; thiết kế, thi công treo cáp trên cột điện đảm bảo theo các quy chuẩn kỹ thuật do Nhà nước quy định.

Đơn vị cho thuê cột điện, cột viễn thông (gọi tắt là Đơn vị cho thuê cột) có trách nhiệm đình chỉ thi công xây lắp của Đơn vị thuê cột nếu xét thấy việc thi công không đúng theo hồ sơ thiết kế đã gửi cho Đơn vị cho thuê cột hoặc chưa có văn bản chấp thuận của Đơn vị cho thuê cột;

Đơn vị cho thuê cột có quyền tháo dỡ, thu hồi hoặc xử lý các đường dây cáp chính, cáp thuê bao treo cột mà chưa có văn bản đồng ý của Đơn vị cho thuê cột;

Đơn vị thuê cột phải có văn bản đề nghị Đơn vị cho thuê cột cho phép sử dụng chung cột. Chỉ được thi công khi có sự đồng ý bằng văn bản của Đơn vị cho thuê cột. Trước khi thi công, Đơn vị thuê cột phải thông báo cho Đơn vị cho thuê cột bằng văn bản trước 3 ngày. Trong quá trình thi công, đơn vị thi công phối hợp với Đơn vị cho thuê cột và phải mang theo bản photocopy hồ sơ thiết kế, văn bản chấp thuận của Đơn vị cho thuê cột. Đơn vị thi công phải đáp ứng được các yêu cầu về phương tiện, công cụ thi công; đảm bảo an toàn mạng lưới điện, thông tin và an toàn cho người lao động;

Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện chế tài xử lý các doanh nghiệp viễn thông vi phạm về các quy định về dùng chung cột điện, cột viễn thông, quy chuẩn kỹ thuật treo cáp (kể cả trường hợp doanh nghiệp viễn thông thuê đối tác khác thi công);

Người đứng đầu của các doanh nghiệp viễn thông hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cam kết chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện các quy định về quản lý cáp viễn thông treo trên cột điện lực đúng quy định trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Việc cam kết giữa Công ty CP Điện lực Khánh Hòa và các doanh nghiệp có hạ tầng viễn thông nhằm nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, thực hiện các quy định treo cáp viễn thông trên cột điện, cột viễn thông cũng như công tác phối hợp thực hiện chỉnh trang cáp thông tin trên địa bàn tỉnh được chặt chẽ và hiệu quả cao hơn.

PV