Đào tạo 200 chuyên gia an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025

22/04/2020, 23:29

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 21 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là thực hiệ

Ảnh minh họa. Internet

Mục tiêu tổng quát của Đề án là đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin (ATTT) cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức Nhà nước; hỗ trợ các cơ quan, tổ chức của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội đào tạo, tập huấn về ATTT khi có đề nghị từ các cơ quan, tổ chức này; xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia ATTT để bảo vệ cho các hệ thống thông tin của Đảng và Nhà nước.

Tổ chức 6000 lượt đào tạo ngắn hạn về kiến thức, kỹ năng ATTT của người dùng cho các công chức, viên chức và người lao động có sử dụng thiết bị công nghệ thông tin (CNTT) khi làm việc của các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế của nhà nước;

Lựa chọn và tổ chức đào tạo 200 chuyên gia ATTT để bảo vệ cho các hệ thống thông tin của Đảng và Nhà nước; đưa 150 giảng viên, nghiên cứu viên đi đào tạo, bồi dưỡng cập nhật về ATTT ở nước ngoài, trong đó có tối thiểu 70 tiến sĩ; đào tạo 5000 thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân ATTT;...

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện đào tạo ngắn hạn về an toàn thông tin theo nhiều hình thức (tập trung, trực tuyến, kết hợp...) cho các cơ quan, tổ chức nhà nước; hỗ trợ các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội đào tạo, tập huấn về an toàn thông tin khi có đề nghị từ các cơ quan, tổ chức này. Cùng với đó, Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện việc xây dựng, ban hành quy định chuẩn kỹ năng về an toàn thông tin…

TH