Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác

07/12/2021, 10:03

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác - Những năm qua, tại Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, công tác sơ kết, đánh giá kết quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, gắn với sơ kết, tổng kết công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị, từ đó đã phát hiện và biểu dương, khen thưởng hàng trăm tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy các cấp thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị và đưa vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm; kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Cụ thể, thiết thực từ các hoạt động học tập

Từ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thường xuyên tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề toàn khóa, cũng như các chuyên đề hằng năm. Sau hội nghị của Đảng ủy Khối, các đảng ủy trực thuộc tiến hành tổ chức, triển khai học tập, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ, trong đó gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đề án văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW ngày 11/10/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác lý luận chính trị và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Quyết định 1049-QĐ/ĐUK ngày 01/11/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng tại đảng bộ, cơ quan, đơn vị.

Các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đều đạt từ 90% trở lên; 61/61 đảng ủy trực thuộc hoàn thành xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề hằng năm. Nội dung kế hoạch về cơ bản đã đề ra được những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; đồng thời gắn trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Đảng ủy Khối.

Sau mỗi đợt học tập, các cấp ủy chỉ đạo, tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch và nộp về cấp ủy cấp trên để theo dõi, đánh giá chất lượng. Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt, nhận thức của cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị và các chuyên đề hằng năm được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, trực tiếp đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị đã có bước chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ, tạo được sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan Trung ương.

Bên cạnh đó, việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức gắn với rà soát, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị-xã hội. Các cấp ủy đảng đã tiến hành rà soát, bổ sung và hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá kết quả”; đồng thời, phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của ngành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về đổi mới, nâng cao chất lượng bồi dưỡng, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tổ chức đảng và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối, Đoàn Khối xây dựng đề cương giới thiệu chuyên đề các năm về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cơ sở sát với đặc thù của Đảng bộ Khối và nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, phù hợp với từng đối tượng học viên. Nội dung các chuyên đề đi sâu vào thực tiễn, lấy thực tiễn làm nền tảng để làm rõ nội dung, yêu cầu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết liệt, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ

Đảng ủy Khối đã quyết liệt thực hiện 4 nội dung đột phá gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị. Qua việc, xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trọng tâm vào việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nhất là phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức. Nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội thông qua việc đổi mới phương thức, nội dung lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy được vai trò, chức năng của tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối gắn với thực hiện tốt các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, gắn công tác tuyên truyền học tập và làm theo Bác với giáo dục truyền thống cách mạng nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các đảng bộ trực thuộc; thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm, hội thảo nhằm nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Nổi bật là chuỗi hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948-07/11/2018), tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969 - 02/9/2019) với nhiều hình thức phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhiều bài viết, phóng sự, phim tài liệu… tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị, thực hiện Di chúc của Bác và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm hai sự kiện này, như: tổ chức hội thao, hội thi văn nghệ, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, hội thảo, tọa đàm,... Đồng thời, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng ở các cơ quan Trung ương, vinh danh, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu; để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cổ vũ, khích lệ, động viên, nhân rộng các điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối biên tập và phát hành cuốn sách “Tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn 2013-2018”; cuốn sách “Tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn 2016-2018”; biên tập và phát hành cuốn sách “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”; phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xây dựng phóng sự “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Khối các cơ quan và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương” và phát sóng trên VTV1; giới thiệu gương điển hình, phối hợp ghi hình, tham gia giao lưu gặp mặt “Những tấm gương bình dị mà cao quý” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức…

Cùng với đó là tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, tiện ích Trang tin Thông tin điện tử, Thông tin sinh hoạt chi bộ của Đảng ủy Khối, thông tin công tác xây dựng Đảng của một số đảng ủy trực thuộc, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng tin, bài, hình ảnh phản ánh kịp thời gương điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam và Báo Nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí”. Tham gia cuộc thi viết về “Cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Khối thi đua các cơ quan đảng Trung ương tổ chức. Tham gia Giải báo chí về công tác xây dựng Đảng, Giải Búa Liềm vàng...

Đảng ủy Khối tổ chức trao bằng khen tặng 49 tập thể và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021

Phát hiện, nhân rộng người tốt, việc tốt

Trong công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết và khen thưởng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ tháng 5/2016 đến hết năm 2020, toàn Đảng bộ Khối đã tiến hành gần 800 cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trong đó, đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối thực hiện hơn 700 cuộc; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối thực hiện gần 100 cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát nắm tình hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại các đảng ủy trực thuộc.

Công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, gắn với tổng kết công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị, từ đó đã phát hiện và biểu dương, khen thưởng hàng trăm tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã trao tặng 130 bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo Bác cụ thể: Năm 2018, khen thưởng, tặng bằng khen cho thưởng 13 tập thể; năm 2019, khen thưởng, tặng bằng khen cho 46 tập thể, 34 cá nhân; năm 2020, khen thưởng, tặng bằng khen cho 21 tập thể và 16 cá nhân.

Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, sơ kết và khen thưởng đã kịp thời hướng dẫn, khắc phục một số hạn chế, phát huy được ưu điểm, tính tích cực từ các gương điển hình, từ cách làm sáng tạo trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó đã góp phần giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị; từng bước tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ.

Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh diễn ra tháng 4/2021, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhận xét, 5 năm qua thực hiện Chỉ thị số 05 với cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, đẩy lùi sự suy thoát về tư tưởng, đạo đức, lối sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Tại Chương trình Giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tên gọi “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2021” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức mới đây, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vinh dự là một trong các đơn vị được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vinh danh. Theo Chủ tịch Quốc hội, sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang thực hiện chính là sự tiếp nối hành trình mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai mở và dẫn đường - một hành trình vĩ đại, phi thường và đầy sáng tạo.

Rõ ràng, với những cách làm sáng tạo và hiệu quả, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã và đang thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời đại Hồ Chí Minh hiện nay. Trong những năm sắp tới, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác khoa học, quần chúng, dân chủ, luôn gần dân, sát dân, sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng đối thoại với nhân dân, giải quyết những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nêu gương trong việc chống bệnh thành tích, hình thức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, thực hiện tốt “nói đi đôi với làm”. Từ đó, phải chuyển biến một cách căn bản về nhận thức từ “học tập” chuyển sang thực hiện “làm theo” với những công việc thường xuyên, hằng ngày.

THL