Đăng ký online xin cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

22/04/2020, 23:29

Đăng ký online xin cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH - Theo quy định, từ ngày 01/01/2019, cơ sở khám, chữa bệnh toàn quốc có thể tự in, cấp và quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Mới đây, BHXH Việt Nam đã có hướng dẫn Đăng ký online việc xin cấp giấy chứng nhận này.

Đăng ký online xin cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Để tạo thuận lợi cho cơ sở khám, chữa bệnh, BHXH Việt Nam bổ sung chức năng cho phép các cơ sở khám, chữa bệnh tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng Tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định BHYT (https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn); bổ sung chức năng tra cứu các cơ sở khám, chữa bệnh được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam (https://baohiemxahoi.gov.vn).

Một số hướng dẫn  

Cụ thể, theo hướng dẫn tại Công văn số 5451/BHXH-CNTT, cơ sở khám, chữa bệnh đã ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT cần làm các bước sau:

Đăng nhập Cổng Tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định BHYT tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản và mật khẩu đã được BHXH cấp. Sau đó, chọn chức năng Cấp chứng từ/Đăng ký cấp chứng từ/Chọn nút để khai báo các thông tin để Đăng ký quyền cấp chứng từ. Các thông tin bao gồm Email (tài khoản thư điện tử liên hệ); số điện thoại (điện thoại liên hệ); CQ quản lý BHXH (chọn cơ quan BHXH quản lý trực tiếp); giấy phép HĐ (số của giấy phép hoạt động); ngày cấp GP (ngày cấp giấy phép hoạt động); người ĐD ký (tên người đại diện ký); nơi nhận (như nơi nhận trên Phụ lục 08, Thông tư số 56/2017/TT-BYT); mẫu đăng kí đính kèm (Phụ lục 08, Thông tư số 56/2017/TT-BYT) có chữ ký, đóng dấu đỏ); thêm người hành nghề (thêm danh sách người hành nghề được phép ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo Phụ lục 08 gửi kèm). Sau khi cơ sở khám, chữa bệnh chọn nút Đăng ký, trường hợp cơ quan BHXH từ chối sẽ thông báo lý do vào email của cơ sở khám, chữa bệnh; trường hợp cơ quan BHXH phê duyệt, cơ sở khám, chữa bệnh sẽ thấy tại màn hình Kết quả gửi hồ sơ.

Đối với cơ sở khám, chữa bệnh chưa ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT, cần truy cập Cổng Tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định BHYT tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn, chọn Đăng ký cấp chứng từ; chọn Đăng ký tài khoản; chọn Khai báo các thông tin để Đăng ký quyền cấp chứng từ; chọn Đăng ký và đợi Cổng Tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định BHYT gửi tài khoản và mật khẩu vào email đã khai báo; khi đăng ký thành công, cơ sở khám, chữa bệnh sẽ nhận được thông báo tại màn hình.

Tra cứu thông tin

Để tra cứu các cơ sở khám, chữa bệnh được phép cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, cần truy cập Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://baohiemxahoi.gov.vn; chọn chuyên mục Tra cứu trực tuyến; chọn Tra cứu cơ sở khám, chữa bệnh và thực hiện tìm kiếm.

Trách nhiệm các đơn vị liên quan

BHXH Việt Nam yêu cầu Phòng Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với Phòng Chế độ BHXH, Phòng Giám định các BHXH tỉnh, thành phố hướng dẫn cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sử dụng trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng Tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định BHYT; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện tra cứu danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh được phép cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng Thông tin BHXH Việt Nam.

Phòng Chế độ BHXH chủ trì phối hợp với Phòng Giám định các BHXH tỉnh, thành phố thực hiện thẩm định và phê duyệt cơ sở khám, chữa bệnh đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sử dụng trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên phần mềm Xét duyệt chính sách theo đúng quy định.

Thu Hiền - Thu Trà - Minh Quang