Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

06/12/2021, 17:18

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị”, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cũng như mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã được nâng lên, thể hiện qua những việc làm, hành động cụ thể. Quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá, làm cơ sở, tiền đề để Đảng bộ đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả hơn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Quán triệt, nghiên cứu, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề hằng năm một cách tích cực, hiệu quả

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề toàn khóa, cũng như các chuyên đề hằng năm. Sau hội nghị của Đảng ủy Khối, các đảng ủy trực thuộc tiến hành tổ chức, triển khai học tập, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ, trong đó gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đề án văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW ngày 11/10/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác lý luận chính trị và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Quyết định 1049-QĐ/ĐUK ngày 01/11/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng tại đảng bộ, cơ quan, đơn vị. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập chuyên đề cũng như tạo thuận lợi cho việc xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sau mỗi đợt học tập, các cấp ủy chỉ đạo, tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch và nộp về cấp ủy cấp trên để theo dõi, đánh giá chất lượng. Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt, nhận thức của cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị và các chuyên đề hằng năm được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, trực tiếp đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị đã có bước chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ, tạo được sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan Trung ương.

Triển khai thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Đề án văn hóa công vụ của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1049-QĐ/ĐUK ngày 01/11/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về ban hành Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, trong đó nhấn mạnh nội dung xây dựng gương đảng viên theo phương châm “Trung thành - Trung thực - Đoàn kết - Tận tụy - Sáng tạo -  Nêu gương”. Đồng thời, hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc xây dựng quy định cụ thể về chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị, các cấp ủy đảng đã tiến hành rà soát, bổ sung và hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá kết quả”; đồng thời, phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của ngành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức đã xây dựng, nhiều đảng ủy đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong hội họp, đi cơ sở, lễ tân, sử dụng xe và các tài sản công; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương đã nghiêm túc triển khai xây dựng và ký cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ gắn với 5 nội dung nêu gương để xây dựng kế hoạch làm theo, đồng thời lấy hiệu quả việc thực hiện cam kết và kế hoạch làm theo Bác là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của tập thể, cá nhân. 

Cấp ủy các cấp đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch, nghị quyết và nội dung sinh hoạt thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Đảng và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Các cơ quan, đơn vị ở Trung ương đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đề án văn hóa công vụ trên cơ sở xác định rõ những nội dung cần làm, trong đó tập trung vào việc đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Phát huy kết quả sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay”; đồng thời, cụ thể hóa Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, các đảng ủy trực thuộc và người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã thể hiện rõ ý thức, trách nhiệm nêu gương. Nêu gương trong việc “nói đi đôi với làm” luôn là nội dung xuyên suốt được các đảng ủy triển khai thực hiện nhằm phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trung thực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng phong cách lời nói đi đôi với việc làm, lấy việc làm và hiệu quả của việc làm theo để nêu gương từ đó tạo sức lan tỏa đến cán bộ, đảng viên.

Thực hiện 4 nội dung đột phá gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Xác định việc học tập và làm theo Bác phải bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ đã tiến hành rà soát, lựa chọn các vấn đề bức xúc, phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề được cán bộ, đảng viên và dư luận quan tâm để tập trung giải quyết; coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, Đảng ủy Khối đã thực hiện 4 nội dung đột phá đó là:

(1) Xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trọng tâm vào việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu được các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt thực hiện nghiêm túc. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện triệt để các quy định, đồng thời phát huy tính tự giác của cán bộ, đảng viên thực hiện quy định về thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Triển khai xây dựng và thực hiện đề án vị trí việc làm, trên cơ sở đó phát huy tốt trách nhiệm cá nhân trong thực thi công vụ. Thực hiện tốt quy định tiếp công dân, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo môi trường làm việc lành mạnh, góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

(2) Việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nhất là phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức được các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối chú trọng thực hiện thông qua việc giảm số lượng các văn bản chỉ đạo, tăng cường công tác hướng dẫn, tổ chức thực hiện; đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát theo hướng chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm đi đôi với phát huy việc tự kiểm tra, giám sát; đổi mới phương pháp, tổng kết; tăng cường đối thoại với đảng viên và quần chúng; thực hiện nghiêm quy định tiếp công dân. Qua đó đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

(3) Nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội thông qua việc đổi mới phương thức, nội dung lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy được vai trò, chức năng của tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đánh giá, xếp loại, 100% các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện rõ hiệu quả từ việc nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy.

(4) Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối gắn với thực hiện tốt các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, thực hiện nội dung nêu gương “nói đi đôi với làm”, nêu gương trong tự phê bình và phê bình, trong phát huy và thực hành dân chủ, trong thực hiện yêu cầu xây dựng Đảng về đạo đức đã góp phần tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Từ yêu cầu, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn, đồng thời, căn cứ Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, việc thực hiện 4 nội dung đột phá gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối bước đầu thu được nhiều kết quả, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương là 1 trong 22 tập thể, cá nhân được vinh danh tại Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” diễn ra mới đây

Đổi mới, nâng cao chất lượng bồi dưỡng, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Nhận thức rõ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đổi mới, nâng cao chất lượng bồi dưỡng, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tổ chức đảng và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối, Đoàn Khối để xây dựng đề cương giới thiệu chuyên đề các năm về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cơ sở sát với đặc thù của Đảng bộ Khối và nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, phù hợp với từng đối tượng học viên. Nội dung các chuyên đề đi sâu vào thực tiễn, lấy thực tiễn làm nền tảng để làm rõ nội dung, yêu cầu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nội dung chương trình, tài liệu bồi dưỡng, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp với nhận thức của đối tượng, học viên. Cùng với đổi mới về nội dung, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khuyến khích đổi mới phương thức truyền đạt để nâng cao chất lượng giảng dạy, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, gắn với giáo dục trực quan, nâng cao tính hiện thực, làm phong phú nội dung, nâng cao sức lôi cuốn, làm cho học viên dễ nhớ, dễ hiểu, dễ liên hệ để làm theo, nhất là áp dụng có hiệu quả phương pháp giảng dạy tích cực, từ đó làm cho nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự sống động trong đời sống.

Đoàn Thanh niên Khối tổ chức các hoạt động: giao lưu, đối thoại, các hoạt động ngoại khóa, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, thanh niên gắn với giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống cách mạng với các hình thức phong phú, sinh động. Từ đó, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Cùng với đó, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo lời Bác, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, gắn công tác tuyên truyền học tập và làm theo Bác với giáo dục truyền thống cách mạng nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các đảng bộ trực thuộc; thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm, hội thảo nhằm nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. 

Nổi bật là chuỗi hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948-07/11/2018), tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969 - 02/9/2019) với nhiều hình thức phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhiều bài viết, phóng sự, phim tài liệu… tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị, thực hiện Di chúc của Bác và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm hai sự kiện này, như: tổ chức hội thao, hội thi văn nghệ, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, hội thảo, tọa đàm,... Đồng thời, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng ở các cơ quan Trung ương, vinh danh, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu; để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cổ vũ, khích lệ, động viên, nhân rộng các điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối biên tập và phát hành cuốn sách “Tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn 2013-2018”; cuốn sách “Tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn 2016-2018”; biên tập và phát hành cuốn sách “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”; phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xây dựng phóng sự “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Khối các cơ quan và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương” và phát sóng trên VTV1; giới thiệu gương điển hình, phối hợp ghi hình, tham gia giao lưu gặp mặt “Những tấm gương bình dị mà cao quý” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức…

Tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, tiện ích Trang tin Thông tin điện tử, Thông tin sinh hoạt chi bộ của Đảng ủy Khối, thông tin công tác xây dựng Đảng của một số đảng ủy trực thuộc, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng tin, bài, hình ảnh phản ánh kịp thời gương điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam và Báo Nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí”. Tham gia cuộc thi viết về “Cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Khối thi đua các cơ quan đảng Trung ương tổ chức. Tham gia Giải báo chí về công tác xây dựng Đảng, Giải Búa Liềm vàng. Qua đó, nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, góp phần quan trọng đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.

Một số kinh nghiệm và giải pháp 

Qua 5 năm thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Khối đã rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, cấp ủy các cấp đã làm chuyển biến một cách căn bản về nhận thức từ “học tập” chuyển sang thực hiện “làm theo” với những công việc thường xuyên, hằng ngày; vừa đề cao tính tự giác, nêu gương nhưng cũng là yêu cầu bắt buộc; xác định rõ các nội dung mới, giải pháp mới để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể.

Hai là, đề cao tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, nhất là trong học tập các chuyên đề, xây dựng và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức, xác định các công việc trọng tâm, bức xúc để tập trung chỉ đạo giải quyết.

Ba là, công tác chỉ đạo, hướng dẫn phải cụ thể, rõ ràng theo hướng: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả thực hiện. Chú trọng phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả của tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bốn là, cần tăng cường phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị trong việc tổ chức, thực hiện các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW.
Trong Chương trình Giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tên gọi “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2021”, kể về những tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, 2 đảng viên thuộc Đảng bộ Khối được vinh danh và trao tặng biểu trưng vì có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo cùng nhiều tấm gương điển hình tiên tiến được vinh danh trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong Đảng bộ Khối. Đó là niềm vinh dự và tự hào, là sự cổ vũ, động viên đối với toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối trong quá trình phấn đấu, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Làm cho việc học tập, làm theo Bác và thực hiện trách nhiệm nêu gương trở thành việc thường xuyên, nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ ra một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới:

Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị; coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác. Đồng thời, tiếp tục tổ chức thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, trọng tâm là các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trên cơ sở nội dung Chỉ thị, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị để từng cán bộ, đảng viên tự giác thực hiện; hướng dẫn cán bộ, đảng viên xác định, đăng ký nội dung làm theo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công việc được giao. Lấy việc đăng ký học tập và làm theo Bác là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của từng tập thể, cá nhân cũng như tiêu chuẩn thi đua hằng năm. Đồng thời, triển khai thực hiện với phương châm: trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; “học tập” đi đôi với “làm theo”, chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, tinh thần yêu nước, trung thành với Đảng và Tổ quốc Việt Nam trong tổ chức đảng và Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trong nhận thức và hành động của mỗi cá nhân, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát chuyên đề theo chương trình hằng năm, trong đó cần tập trung phát hiện ra những nhân tố điển hình, nhất là những mô hình, giải pháp triển khai thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đem lại hiệu quả thiết thực, có sức ảnh hưởng tích cực đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện theo các nội dung, kế hoạch, những việc đăng ký học tập và làm theo Bác. Các đảng ủy trực thuộc rà soát, bổ sung vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trong đó, thực hiện có hiệu quả nội dung giám sát đảng viên thực hiện trách nhiệm nêu gương theo quy định. Định kỳ tiến hành giao ban, sơ kết, đánh giá những kết quả đạt được, kịp thời biểu dương, khen thưởng, khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với những kết quả đã đạt được, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Theo Tạp chí Cộng sản