Kết nối tạp chí:
  • facebook
  • Tiwer
  • Youtube
  • Google

Công tác dân vận đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong các cơ quan Trung ương

Ngày 06/9/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, lãnh đạo các vụ chức năng của Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; đại diện thường trực đảng ủy, cấp ủy viên phụ trách công tác dân vận; cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận của các đảng ủy trực thuộc; các tập thể được biểu dương, khen thưởng trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu kết luận hội nghị

Tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động về công tác dân vận

Ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cùng các cấp ủy trong toàn Đảng bộ thường xuyên quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và các văn bản liên quan đến công tác dân vận tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đoàn thể. Cùng với đó, các cấp ủy đã lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong việc quản lý, giáo dục đoàn viên, hội viên chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước của cơ quan, đơn vị và ngành phát động. Chính vì vậy, các tổ chức và cá nhân trong Đảng bộ Khối đã nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, trong 10 năm qua, công tác dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên đối với việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có nhiều tiến bộ về phương thức và phong cách làm việc, nhất là tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thái độ ứng xử trong giao tiếp, trao đổi, giải quyết công việc của nhân dân; các cơ quan nhà nước đã chú trọng làm tốt việc cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân, đặc biệt là việc tham mưu ban hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước ngày càng đáp ứng được mong đợi của nhân dân, góp phần quan trọng vào việc tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ của Nhà nước ta; đồng thời không ngừng phát huy dân chủ, tăng cường củng cố quan hệ đoàn kết thống nhất trong cơ quan, tổ chức, góp phần quan trọng vào việc thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các ban, bộ, ngành, đoàn thể chính trị ở Trung ương; góp phần xây dựng đảng, hệ thống chính trị, cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết số 25-NQ/TW trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến cho báo cáo tổng kết để làm rõ những kết quả đạt được; chỉ ra nguyên nhân kết quả, những hạn chế, khuyết điểm, bất cập, bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác dân vận ở Đảng bộ Khối trong 10 năm qua; đồng thời đề xuất các nội dung, giải pháp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác dân vận trong đảng bộ các cơ quan, ban, bộ, ngành đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương trong thời gian tới ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trao Bằng khen và tặng hoa các tập thể có thành tích xuất sắc

Đẩy mạnh công tác dân vận của các cơ quan nhà nước

Những năm qua, các cấp ủy đảng đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, bổ sung và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và của ngành theo đúng các quy định của Nhà nước và phù hợp với các điều kiện thực tế; chú trọng thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, quy chế về công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài sản, chi tiêu nội bộ, thi đua khen thưởng và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động; chú trọng chất lượng công tác tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách hợp lòng dân và trực tiếp giải quyết những vấn đề liên quan đến lĩnh vực của cơ quan, đơn vị; niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, các chế độ chính sách, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện các thủ tục hành chính thông qua hệ thống tự động hóa, thông tin điện tử, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Các cấp ủy trực thuộc tăng cường giải quyết những khiếu nại của đảng viên, kịp thời thông tin tới cán bộ, đảng viên để nắm tình hình tư tưởng, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp, nặc danh; đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý văn bản và điều hành công việc qua hệ thống mạng thông tin, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, giảm giấy tờ hành chính, bảo đảm thực hành tiết kiệm và cải cách lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp hóa…

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương biểu dương những thành tích của Đảng ủy Khối và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đã đạt được trong 10 năm qua như: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã chủ động, kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới, ban hành nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch công tác phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhất là đẩy mạnh công tác dân vận của đảng bộ cơ quan nhà nước. Những kết quả đạt được đó không chỉ tác động tích cực đến kết quả công tác ở các cơ quan Trung ương mà còn có góp phần quan trọng vào hiệu quả công tác dân vận trên cả nước, góp phần vào việc ổn định xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, đồng chí cũng chia sẻ những khó khăn đối với công tác dân vận của Đảng bộ Khối như: không có chính quyền cùng cấp; không gắn với địa bàn dân cư; không có các cộng đồng dân tộc ít người và cơ sở thờ tự, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương cũng nhấn mạnh, Đảng ủy Khối cần tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị phải gắn liền với nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nội dung công tác dân vận phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng đảng bộ, từng cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, chú trọng nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi, đạo đức công vụ và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên trong mỗi cơ quan; lấy hiệu quả công việc, chất lượng tham mưu chủ trương, chính sách, sự hài lòng của nhân dân, của cán bộ, công chức trong cơ quan làm thước đo để đánh giá hiệu quả của công tác dân vận, đánh giá cán bộ, đánh giá tổ chức trong các cơ quan Trung ương…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, các cấp ủy cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết số 25-NQ/TW nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh phát triển và hội nhập quốc tế. Đồng thời, Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy các cấp và đội ngũ làm công tác dân vận trong thời gian tới cần phải tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, tham mưu, thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43-KL/TW; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị. Phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh; tập trung tham mưu các chủ trương, chính sách nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Hai là, thường xuyên nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động về tầm quan trọng của công tác dân vận, nhất là trong giai đoạn hiện nay; chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến về cải cách hành chính; đổi mới lề lối làm việc, chấn chỉnh thái độ, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân. Kịp thời giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng liên quan trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của cán bộ, công chức, người lao động và của nhân dân.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều hơn nữa các mô hình "Dân vận khéo"; tăng cường lãnh đạo, định hướng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, chú trọng hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh, nhất là ở cơ sở; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chủ động phát huy vai trò của mình trong việc tham gia giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia, góp ý kiến vào việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; giáo dục, vận động, tuyên truyền đoàn viên, hội viên thực hành đạo đức công vụ, có ý thức trách nhiệm cao trong tham mưu chủ trương, chính sách hợp lòng dân.

Bốn là, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận; đặc biệt, giám sát đảng viên là người đứng đầu về trách nhiệm nêu gương; việc xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Năm là, thường xuyên quan tâm bố trí, sắp xếp, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong bối cảnh, tình hình mới.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã tuyên dương, khen thưởng 26 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2013 - 2023.

Theo: dukcqtw.dcs.vn

Bình luận: 0

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất

Ngày 31/5, tại Hà Nội, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã khai mạc vòng chấm chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023.
Đạo đức cách mạng là "gốc" của người cách mạng, những người bằng uy tín của mình được nhân dân tín nhiệm giao trọng trách nắm và giương cao ngọn cờ lãnh đạo cách mạng của dân tộc. Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2024) là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên thêm quyết tâm học tập, tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đúng, thực chất đạo đức cách mạng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, mãi là ngọn cờ lãnh đạo dân tộc trong thời kỳ mới.
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top