Chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 01 đến ngày 03/11/2016)

31/10/2016, 10:58

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 2

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHOÁ XIV

(Từ ngày 01 đến 03-11-2016)

 

Thứ ba, ngày 01/11/2016 

  Sáng:

- Thảo luận ở hội trường về:

+ Kế hoạch tài chính 5 năm;

+ Mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020 (trong đó có đánh giá toàn diện các mặt công tác huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2011-2015).

+ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

- Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu giải trình, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Chiều:

- Thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017.

- Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu giải trình, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ tư, ngày 02/11/2016 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Thảo luận ở hội trường về:

+ Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020;

+ Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017;

  • Thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ năm, ngày 03/11/2016 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

       - Tiếp tục thảo luận ở hội trường về kinh tế - xã hội.

  • Thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

(Văn phòng Quốc hội)

Bình luận