Chính sách BHYT đối với con của người dân tộc thiểu số

22/04/2020, 23:29

Chính sách BHYT đối với con của người dân tộc thiểu số - Chị Lương Thị Phượng (Lạng Sơn) có người em trai là dân tộc thiểu số có con đang học tại Hà Nội muốn hỏi về chính sách BHYT đối với cháu bé.

Em trai của tôi là người dân tộc thiểu số, hộ khẩu tại vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn. Con của em trai tôi hiện sinh sống và học tiểu học tại TP. Hà Nội. Vậy, con của em trai tôi có được cấp thẻ BHYT theo đối tượng người dân tộc thiểu số có hộ khẩu tại vùng đặc biệt khó khăn không?

Trả lời :

Căn cứ Khoản 4, Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; Điều 4 Thông tư số 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, UBND xã có trách nhiệm lập danh sách người tham gia BHYT thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hằng năm gửi cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện rà soát, xác định đúng đối tượng được cấp thẻ BHYT.

Tại Mục 4, Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, các loại giấy tờ làm căn cứ để cấp lại, điều chỉnh thẻ BHYT đối với người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo bao gồm: Sổ hộ khẩu; Sổ tạm trú; Giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi có đối tượng cư trú.

Theo quy định trên, trường hợp em trai chị là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn (vùng III), có con đang sinh sống, học tiểu học tại TP. Hà Nội thì con của em trai chị không thuộc diện được cấp thẻ BHYT theo đối tượng người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đề nghị chị liên hệ với cơ quan BHXH nơi có con em đang theo học để được hướng dẫn cấp thẻ BHYT theo đúng quy định.

PV