Cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng VSSID trong việc thanh toán BHXH, BHYT cho người dân

09/09/2021, 10:22

Cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng VSSID trong việc thanh toán BHXH, BHYT cho người dân - Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng VSSID trong việc thanh toán BHXH, BHYT cho người dân

Tuấn Hữu - Nguyễn Hậu - Bùi Yến