Cách vượt ba khó

02/01/2022, 21:58

Cách vượt ba khó - Đa dạng hóa các hoạt động là một trong những cách vượt khó của Hội Nhà báo các tỉnh trong việc tổ chức hoạt động công tác hội, góp tiếng vang lớn vào hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam.

Đa dạng hóa các hoạt động của Hội Nhà báo

HỘI NHÀ BÁO TỈNH HƯNG YÊN

Thứ nhất, thực tiễn cho thấy việc chọn Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Nhà báo cấp tỉnh thường là sự lựa chọn khó khăn. Cán bộ báo chí không thích sang làm chuyên trách Hội, vì thu nhập thấp. Nếu để cán bộ báo chí kiêm nhiệm Chủ tịch Hội, thường không có nhiều thời gian cho công tác Hội.

Trong bối cảnh đó, Ban Tổ chức tỉnh ủy Hưng Yên đã có cách làm dân chủ mà hiệu quả khi mời Ban lãnh đạo cùng đội ngũ các trưởng phòng của Đài, Báo, Hội Nhà báo bàn về phương án nhân sự và lấy tín nhiệm bằng phiếu kín. Đây là cách làm mở rộng đối tượng, mở rộng dân chủ, chứ không chỉ tham khảo ý kiến của cán bộ Hội.

Thứ hai, dựa vào Đài, Báo và xã hội hóa nguồn thu, Hội Nhà báo Hưng Yên lúc đầu cũng gặp khó khăn về kinh phí và điều kiện hoạt động. Nói về xin kinh phí, các cán bộ Hội chắc thường nhớ câu: “Con không khóc mẹ không cho bú”. Mặt khác, phải sử dụng đồng tiền tiết kiệm và hiệu quả. Một khi công việc hiệu quả và cần thiết thì tăng khả năng thuyết phục các cơ quan cấp kinh phí cũng như trong thực hiện xã hội hóa.

Trong thời gian vừa qua, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên ngoài kinh phí được cấp, còn tăng cường khai thác nguồn kinh phí từ xã hội hóa. Đó là phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên Môi trường để tổ chức các Giải báo chí chuyên ngành, đồng thời xin tài trợ của một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để chi phí cho các hoạt động của Hội.

Thứ ba, được tỉnh quan tâm tạo điều kiện, các cơ quan Đài, Báo trong tỉnh cũng như các hội viên hưởng ứng nhiệt tình, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên đã chủ động đa dạng hóa các hoạt động của Hội, đảm bảo các hoạt động mang tính thiết thực, hiệu quả, nhờ đó, từng bước thu hút hội viên.

Hằng năm, Hội đều tổ chức hội thảo và hội thao mang tầm mức khu vực với sự tham gia của 100% hội viên. Các cuộc hội thảo của Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên với các chủ đề như: Làm thế nào để giảm các tin bài hiếu hỷ lễ tân; Để báo chí là công cụ của Đảng đồng thời là diễn đàn của Nhân dân; Làm gì để có phóng sự hay?...

PV