Cách mạng tháng Tám 1945 - Bài học giá trị lịch sử

14/08/2021, 17:25

Cách mạng tháng Tám 1945 - Bài học giá trị lịch sử - Trong vòng 15 ngày (từ ngày 14 đến ngày 28 tháng 8 năm 1945), quyền thống trị, áp bức của bọn đế quốc (Pháp, Nhật) được xây dựng suốt gần một trăm năm và chế độ quân chủ chuyên chế phản tiến bộ tồn tại hàng nghìn năm đã bị nhân dân ta lật đổ hoàn toàn.

Lần đầu tiên, chính quyền cả nước được thực sự thuộc về nhân dân. Cách mạng tháng Tám, đã trở thành bài học quý giá cho con đường cách mạng Việt Nam.

Hoàng Tuấn (Theo Truyền hình Nhân Dân)