Cả nước có hơn 20.000 thôn đặc biệt khó khăn

22/04/2020, 23:29

Cả nước có hơn 20.000 thôn đặc biệt khó khăn - Theo danh sách phê duyệt của Thủ tướng chính phủ hôm 05/5, cả nước hiện tại có 20.176 thôn đặc biệt khó khăn. Sơn La là tỉnh có số thôn đặc biệt khó khăn cao nhất cả nước với hơn 1.700 thôn.

Hiện tại cả nước có 20.176 thôn đặc biệt khó khăn

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020. Cụ thể gồm 20.176 thôn đặc biệt khó khăn, 1.935 xã khu vực III, 2.018 xã khu vực II và 1.313 xã khu vực I của 51 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có thay đổi, hiệu chỉnh tên thôn, tên xã, tên huyện trong danh sách, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc xem xét, quyết định điều chỉnh trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

PV