Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành mã định danh điện tử

22/04/2022, 07:30

Nhằm phục vụ công tác kết nối và chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 724/QĐ-BTTTT về việc ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ảnh minh họa

Mã điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông được xây dựng căn cứ theo quy định tại quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.

Đây là một trong những bước quan trọng để Việt Nam xây dựng chính phủ điện  tử, chính phủ số.

Ban hành kèm theo Quyết định 724/QĐ-BTTTT là danh sách Mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, trong đó, có mã định danh điện tử cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cấp 4.

Bộ Thông tin và Truyền thông có  mã định danh điện tử cấp 1.

Mã định danh điện tử cấp 2 được cấp cho khối các đơn vị tham mưu (Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và các vụ), khối các đơn vị chức năng và khối các đơn vị sự nghiệp.

Mã định danh điện tử cấp 3 được cấp cho các cục (thuộc khối các đơn vị chức năng) và các trung tâm trực thuộc các đơn vị này; Các trung tâm, viện, học viện (thuộc khối các đơn vị sự nghiệp) và các đơn vị trực thuộc.

Mã định danh điện tử cấp 4 được cấp cho Học viện Công nghệ Bưu chính và các đơn vị trực thuộc.

Theo quyết định mới, bên cạnh một mã định danh điện tử cấp 1, Bộ Thông tin và truyền thông còn ban hành 35 mã định danh điện tử cấp 2 và các mã điện tử cấp 3, 4 của các cơ quan, đơn vị.

Theo TTXVN