BIDV đặt quyết tâm lớn trong năm 2022, hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra

09/01/2022, 08:56

BIDV đặt quyết tâm lớn trong năm 2022, hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra - Đó không chỉ là quyết tâm lớn mà còn là sứ mệnh, vai trò, vị thế, uy tín của BIDV trong hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng như mệnh lệnh từ trái tim trong mỗi cán bộ, nhân viên BIDV đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…

Năm 2022 với phương châm hành động “Kỷ cương - Hiệu quả - Chuyển đổi số”, BIDV quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra trong năm tới.

Quyết tâm đó là có cơ sở khi mà năm 2021 đi qua, tuy phải chịu tác động nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19, song bằng sự nỗ lực, quyết tâm, tinh thần đoàn kết của toàn hệ thống, hoạt động của BIDV diễn ra an toàn, thông suốt; hoàn thành toàn diện, vượt trội các mục tiêu về quy mô, cơ cấu, chất lượng, hiệu quả, tăng cường năng lực tài chính và phát triển thể chế, bảo toàn và phát triển nguồn vốn Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động.

Bên cạnh đó, BIDV còn phát huy vai trò là Ngân hàng thương mại Nhà nước lớn, chủ động, quyết liệt triển khai các các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, xã hội, cộng đồng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19: Chủ động giảm thu nhập trong năm hơn 7.900 tỷ đồng để hỗ trợ các khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch thông qua giảm lãi suất cho vay, giảm phí, cơ cấu lại nợ, đưa ra các gói tín dụng lãi suất ưu đãi; Tích cực thực hiện các chương trình an sinh xã hội ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng hành cùng các chương trình hỗ trợ giáo dục, an ninh quốc phòng...

Đến 31/12/2021, các chỉ tiêu kinh doanh của BIDV đều đạt kế hoạch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Đại hội đồng cổ đông giao. Theo đó, tổng tài sản khối Ngân hàng thương mại đạt 1,72 triệu tỷ đồng, tăng 16,3% so với 2020, giữ vững vị thế là Ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam.

Tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng đạt 1,61 triệu tỷ đồng, trong đó huy động vốn tổ chức, dân cư đạt 1,49 triệu tỷ đồng, tăng 16,9% so với năm 2020, chiếm hơn 11% thị phần tiền gửi toàn ngành. Tổng dư nợ tín dụng và đầu tư BIDV đạt 1,65 triệu tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 1,33 triệu tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2020, tuân thủ giới hạn tín dụng NHNN giao (12%) và chiếm hơn 13% dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế, đứng đầu thị trường về thị phần tín dụng.

Bên cạnh đó, ngân hàng tập trung nguồn vốn tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên; Cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo hướng bền vững, dư nợ bán lẻ tăng 25% so với năm 2020, dư nợ SME và FDI tương ứng tăng 15% và 21%.

Ngoài ra, tỷ lệ nợ xấu tại BIDV theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN kiểm soát ở mức 0,81%, giảm 0,73% so với năm 2020, đảm bảo mục tiêu NHNN giao năm 2021 (<1,6%); Tỷ lệ nợ nhóm 5 ở mức 0,42%, giảm 0,82% so với năm 2020. Trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định; Tỷ lệ trang trải nợ xấu (dư quỹ DPRR tín dụng/dư nợ xấu) đạt 235%, mức cao nhất trong các năm gần đây.

Đặc biệt, vốn điều lệ BIDV đạt 50.585 tỷ đồng, tăng 10.365 tỷ đồng so với năm 2020, giữ vững vị trí đứng đầu trong các ngân hàng thương mại cổ phần; Vốn chủ sở hữu đạt 81.065 tỷ đồng, tăng 9,2% so với năm 2020.

Ngân hàng cũng đạt mức lợi nhuận theo kế hoạch năm 2021 NHNN giao; Các tỷ lệ an toàn đảm bảo đúng quy định; Chỉ số định hạng tín nhiệm quốc tế được nâng cao; Đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, đảm bảo quyền lợi cổ đông và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Hơn nữa, hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết năm 2021 của BIDV cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực; Lợi nhuận trước thuế của Khối công ty con năm 2021 đạt 1.094 tỷ đồng.

Đánh giá về kết quả hoạt động năm 2021, Chủ tịch HĐQT BIDV Phan Đức Tú khẳng định: “Toàn hệ thống BIDV đã quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; Chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Hoàn thành đồng bộ, toàn diện, vượt trội các chỉ tiêu kế hoạch 2021, góp phần cùng toàn ngành Ngân hàng phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...”.

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh, những kết quả nổi bật trong năm 2021 của BIDV đã cùng toàn ngành góp phần thực hiện thành công chính sách tiền tệ, hỗ trợ nền kinh tế vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng tin tưởng rằng, với kết quả đạt được trong thời gian qua và nỗ lực, quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo, góp phần quan trọng vào kết quả chung của ngành, nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của BIDV trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, cũng như trong khu vực và trên thế giới.

Để hoàn thành thắng lợi những mục tiêu đề ra, BIDV quyết tâm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 như: Nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong toàn hệ thống đảm bảo vận hành hoạt động kinh doanh an toàn, thông suốt; Tăng trưởng tín dụng đúng định hướng của Chính phủ, NHNN, gia tăng quy mô gắn với chuyển dịch nền khách hàng bền vững; Điều hành cân đối vốn linh hoạt, hiệu quả, an toàn; Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng; Gia tăng hiệu quả bền vững trên cơ sở tối đa hóa nguồn thu, quản trị chi phí hiệu quả, cải thiện hoạt động đầu tư và nâng cao năng lực tài chính; Nâng cao năng lực quản trị điều hành; Thực hiện đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số.

Cùng với đó, BIDV chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với phát triển nguồn nhân lực có chất lượng; Cân đối nguồn lực hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo đúng chủ trương, quy định của Chính phủ, NHNN; Thực hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng với vai trò là định chế tài chính lớn trong hệ thống...

PV

Bình luận