BHXH Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính

22/04/2020, 23:29

BHXH Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính - Trong quý III/2018, BHXH Việt Nam đã tiếp tục chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố và các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính của Ngành.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh mới nhậm chức Chủ tịch Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN nhiệm kỳ 2018-2019. Ảnh: TL

Trong quý III/2018, BHXH Việt Nam đã tiếp tục chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố và các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính của Ngành. Đặc biệt, tập trung vào những nhiệm vụ nêu tại văn bản số 26/VPBCĐCCHC ngày 9/8/2018 của Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về Thông báo Kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính tại BHXH Việt Nam.

Tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy trình nghiệp vụ

Ngày 16/7/2018, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 888/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam để hoàn thiện quy trình quản lý, đảm bảo quyền lợi cho đối tượng thụ hưởng chính sách; Quyết định 929/QĐ-BHXH ngày 26/7/2018 về việc công bố Bộ Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.

BHXH Việt Nam cũng đồng ý với đề xuất của BHXH TP.HCM, kể từ ngày 1/7/2018, người tham gia BHYT trên địa bàn TP.HCM được cấp lại, đổi thẻ BHYT mà không phụ thuộc vào nơi cấp thẻ BHYT ban đầu. BHXH TP.HCM phân cấp cho BHXH các quận, huyện và Văn phòng BHXH Thành phố thực hiện cấp lại, đổi thẻ cho người tham gia BHYT thuộc các đối tượng: Người có công, hưu trí, cận nghèo, HSSV, trẻ em, hộ gia đình... có thể lập hồ sơ cấp lại thẻ BHYT do điều chỉnh thông tin trên thẻ; đổi mã quyền lợi hưởng BHYT; thay đổi nơi KCB BHYT ban đầu; thời điểm đủ 5 năm liên tục; mất, hỏng... nộp tại bất kỳ cơ quan BHXH quận, huyện nào hoặc Văn phòng BHXH Thành phố.

Tiếp tục triển khai hệ thống các phần mềm nghiệp vụ; kiện toàn Hệ thống chăm sóc khách hàng để hỗ trợ, tư vấn, giải đáp chế độ chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người dân và DN; nâng cấp Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT; duy trì hệ thống mạng WAN, triển khai các giải pháp về an toàn thông tin từ Trung ương đến cấp tỉnh và cấp huyện, đảm bảo kết nối thông suốt và bảo mật thông tin cho các hoạt động của Ngành trên môi trường mạng...

Trên cơ sở Quyết định số 888/QĐ-BHXH, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 929/QĐ-BHXH ngày 26/7/2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.

Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính kịp thời. Trong quý III, BHXH Việt Nam tiếp nhận được 1 phản ánh, kiến nghị của cá nhân và 2 phản ánh, kiến nghị của DN về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam. Các phản ánh, kiến nghị đã được các đơn vị nghiệp vụ và BHXH địa phương giải quyết kịp thời, đúng quy định, cập nhật thông tin đầy đủ trên hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của Cổng TTĐT Chính phủ.

Thực hiện công bố công khai thủ tục hành chính của Ngành theo quy định của Chính phủ; đồng thời công khai trên Cổng TTĐT của Ngành và tổ chức niêm yết tại Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính của cơ quan BHXH tỉnh, bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC của cơ quan BHXH huyện theo quy định của Ngành.

Duy trì việc tổ chức bộ phận "Một cửa" tại BHXH cấp tỉnh, cấp huyện để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và vận hành có hiệu quả Hệ thống "Một cửa điện tử tập trung" trên cơ sở phần mềm “Tiếp nhận và quản lý hồ sơ” để quản lý, theo dõi trực tuyến công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

BHXH Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính

Về cải cách tổ chức bộ máy

BHXH Việt Nam thực hiện rà soát, ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ quản lý của các phòng thuộc 1 đơn vị; kiện toàn Hệ thống chăm sóc khách hàng của ngành BHXH; Quyết định thành lập 1 phòng để hỗ trợ, tư vấn, giải đáp chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1049/KH-BHXH ngày 29/3/2018 về triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; triển khai các bước tiếp theo của Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, như: Tổ chức khảo sát thực tế tại BHXH các tỉnh, thành phố; chuẩn bị nội dung tổ chức Hội thảo khoa học cấp Ngành để lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà nghiên cứu.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức viên chức

BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 về Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam (thay thế Quyết định số 3733/QĐ-BHXH ngày 30/6/2008), để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức viên chức, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, tổ chức phê duyệt danh sách cán bộ dự kiến lấy phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh giai đoạn 2016-2021 đối với 10 BHXH tỉnh, thành phố; danh sách cán bộ dự kiến lấy phiếu giới thiệu quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh giai đoạn 2021-2026 đối với 35 BHXH tỉnh, thành phố.

Tích cực phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước và của Ngành trong công tác điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 3213/KH-BHXH ngày 27/8/2015 về tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ. Trong quý III/2018, đã tổng hợp trình Bộ Nội vụ thẩm định, phê duyệt tinh giản biên chế đối với 10 trường hợp, trong đó hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi là 9 trường hợp và 1 trường hợp hưởng chính sách thôi việc ngay.

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và đội ngũ công chức viên chức quán triệt và nghiêm túc thực hiện các văn bản, quy định của Ngành về kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của CCVC. Ngày 20/9/2018, BHXH Việt Nam đã ban hành Chỉ thị 3677/CT-BHXH về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức viên chức và NLĐ ngành BHXH.

Ngoài ra, đã thực hiện kiểm tra tại 20 BHXH tỉnh, thành phố, với trọng tâm là kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước và của Ngành về công tác tổ chức cán bộ, để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong tổ chức thực hiện của các đơn vị.

BHXH Việt Nam hợp tác chia sẻ thông tin với UB Giám sát Tài chính QG

Về tổ chức cải cách tài chính công

BHXH Việt Nam tiến hành xây dựng dự toán thu, chi hàng năm và kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước giai đoạn 3 năm theo đúng các quy định của pháp luật, bám sát các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của Ngành. Đồng thời, căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 2848/BHXH-TCKT hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức viên chức và NLĐ.

Tăng cường quản lý tài chính, tài sản, tiếp tục thực hiện Quyết định số 2544/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 217/QĐ-TTg ngày 13/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.

Phối hợp chặt chẽ với Bưu điện kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp; quản lý chặt chẽ người hưởng, báo tăng, báo giảm kịp thời và đảm bảo an toàn tiền mặt; tiếp tục thực hiện thí điểm phương án ứng dụng CNTT trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua Bưu điện.

BHXH quận Bình Thạnh (TP.HCM) giúp người dân tháo gỡ vướng mắc. Ảnh: TL

Về tăng cường hiện đại hoá hành chính

Phối hợp với Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) chuẩn bị cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu để sẵn sàng cho việc kết nối liên thông dữ liệu với cơ quan BHXH trong thời gian tới, nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hưởng các chế độ BH thất nghiệp và hạn chế tình trạng trục lợi quỹ BH thất nghiệp. Tổ chức Hội nghị An toàn thông tin ngành BHXH năm 2018; triển khai công tác phòng chống, xử lý tấn công mạng, bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin tập trung của Ngành; hiệu chỉnh phần mềm quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo các quy định mới; xây dựng và hoàn thiện hệ thống giám sát đường truyền mạng WAN; xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố nhằm đảm bảo an toàn thông tin mạng trong Ngành.

Tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng khẳng định, hiện vẫn còn một số hạn chế mà Ngành cần tập trung khắc phục, như: Tại BHXH cấp huyện, cá biệt vẫn để xảy ra việc hướng dẫn người thụ hưởng chế độ BHXH về thủ tục hồ sơ chưa đầy đủ, gây phiền hà, ảnh hưởng đến uy tín của Ngành. Hạ tầng CNTT chưa thực sự đồng bộ, một số CSDL trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp chưa tập trung, liên thông trong phạm vi toàn quốc, phần mềm quản lý nghiệp vụ còn phải tiếp tục hoàn thiện, ảnh hưởng đến hiệu quả của việc giao dịch điện tử, nhất là trong lĩnh vực giám định BHYT.

Do đó, trong thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ triển khai có hiệu quả, phù hợp với thực tiễn các chỉ số, chỉ tiêu thuộc phạm vi quản lý của BHXH Việt Nam được nêu tại Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ. Thực hiện đẩy mạnh việc cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ngành. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết 26-NQ/TW năm 2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ do BCH Trung ương ban hành.

Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực nghiệp vụ của Ngành, nhằm khai thác, chia sẻ thông tin dữ liệu cho các đơn vị liên quan và BHXH các tỉnh, thành phố; kết nối với các đơn vị ngoài Ngành theo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ BHXH theo hướng thân thiện, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và DN. Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức viên chức; nâng cao năng lực, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ công chức viên chức.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trình Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách cải cách trong lĩnh vực BHXH; vận hành có hiệu quả Hệ thống hỗ trợ, tư vấn, giải đáp chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và xây dựng phương pháp đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Ngành.

TH