BHXH Việt Nam: Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ năm 2023

Ngày 14/7, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Kết quả nổi bật

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Vũ Quốc Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam cho biết, 06 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy cơ quan đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai nhiều văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tới các tổ chức đảng trực thuộc. Ban hành kịp thời, đầy đủ các chương trình, kế hoạch công tác của Đảng bộ phù hợp chức năng, nhiệm vụ của cơ quan. Thực hiện sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận của Trung ương và của Đảng uỷ Khối cơ bản đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng kịp thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cũng như toàn ngành thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chính trị mà Chính phủ giao, nổi bật như: Kịp thời xây dựng và ban hành nhiều chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 của BHXH Việt Nam; chủ động, tích cực phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc tham gia xây dựng, sửa đổi các dự luật quan trọng liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT như: Dự án Luật BHYT sửa đổi; Luật BHXH (sửa đổi); Luật Việc làm sửa đổi; ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 06 của BHXH Việt Nam năm 2023; Kế hoạch triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ước tính đến ngày 30/6/2023, số người tham gia BHXH là 17,485 triệu người (đạt 37,5% lực lượng lao động trong độ tuổi); BHYT là 90,897 triệu người (đạt 91,86 % dân số). Lũy kế 6 tháng đầu năm, đã giải quyết cho 37.840 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 668.307 người hưởng các chế độ BHXH một lần; giải quyết cho 4.367.694 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 486.084 người hưởng các chế độ BHTN.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng nhằm nâng cao nhận thức, tính chủ động, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cơ quan. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, Đảng ủy cơ quan đã kịp thời ban hành Chương trình công tác dân vận năm 2023 với trọng tâm là phát huy quyền làm chủ và vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023.

06 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy đã thực hiện kiểm tra 02 Chi bộ: Vụ Tài chính - Kế toán và Vụ Thanh tra - Kiểm tra, đồng thời, giao Chi bộ Tạp chí BHXH tự kiểm tra theo Quyết định số 401-QĐ/BTV ngày 22/5/2023. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, cán bộ, đảng viên chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế, chưa phát hiện đảng viên có dấu hiệu vi phạm, từng bước thực hiện có hiệu quả kế hoạch hành động cá nhân, bản cam kết đã đăng ký, trách nhiệm cao trong công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Đảng ủy cơ quan và cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong những năm vừa qua, nhiều chi bộ, đảng bộ đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như tổ chức tọa đàm, tổ chức sinh hoạt về nguồn, sinh hoạt chuyên đề tại nhiều địa danh lịch sử...qua đó, đã phát hiện được nhiều gương điển hình, tiêu biểu.

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo 35 BHXH Việt Nam đã kịp thời chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc phổ biến, quán triệt Nghị quyết cũng như các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Chủ động dựng Kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo sát hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của ngành BHXH Việt Nam. Chỉ đạo các đơn vị báo chí, truyền thông trong Ngành tích cực đăng tải các thông tin chính thống, các bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường các bài viết phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên Cổng Thông tin điện tử, Tạp chí và các kênh truyền thông mạng xã hội của ngành...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, công tác xây dựng đảng trong Đảng bộ cơ quan còn một số hạn chế, cụ thể: Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, nhất là báo cáo định kỳ hằng tháng của một số tổ chức trực thuộc chưa đảm bảo yêu cầu về thể thức, chất lượng và thời gian quy định; Việc thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy của một số một số tổ chức đảng trực thuộc còn chậm. 

Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng

6 tháng cuối năm 2023, Đảng ủy cơ quan tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối, định hướng, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, kịp thời cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch công tác để triển khai trong toàn ngành. Triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT; đôn đốc thu, giảm nợ, không để phát sinh nợ đọng. Giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia. Đẩy mạnh công tác truyền thông, chuyển đổi số trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu. Thực hiện phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát… Xây dựng Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, đại diện Công đoàn, Hội cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cơ quan BHXH Việt Nam đã báo cáo tình hình hoạt động. Cùng với đó, đại diện các chi bộ: Tạp chí BHXH; Vụ Hợp tác Quốc tế; Vụ Pháp chế đã trình bày các tham luận về: Nâng cao chất lượng hiệu quả công việc; việc triển khai, học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp thực hiện nhiệm vụ của đơn vị…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Chí Hướng, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam đã đạt được 06 tháng đầu năm 2023 trong tất cả các mặt công tác.

Qua nghe báo cáo và các tham luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Chí Hướng đánh giá, các giải pháp, phương hướng Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam đề ra trong thời gian tới là rất đầy đủ. Đồng chí Lê Chí Hướng đề nghị, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam tiếp tục bám sát các chương trình, kế hoạch đã đề ra, đảm bảo tiến độ, thời gian, yêu cầu; trong đó, cần tiếp tục quan tâm đến công tác nắm bắt tư tưởng đảng viên trong đảng bộ, kịp thời xử lý các vấn đề, vướng mắc ngay từ chi bộ; kiện toàn công tác cán bộ; rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định theo các các văn bản của Đảng; năm 2023 là năm tăng cường kiểm tra, giám sát, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam tiếp tục coi trọng, đẩy mạnh công tác này…

Quyết tâm thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ năm 2023

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam biểu dương các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; các ban tham mưu giúp việc; các tổ chức đảng trực thuộc cũng như các tổ chức đoàn thể đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và là năm có ý nghĩa quan trọng, tập trung cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển BHXH, BHYT lộ trình đến năm 2025 theo các Nghị quyết của Đảng, bên cạnh nhiều kết quả nổi bật trong 06 tháng đầu năm, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, phức tạp, nhiệm vụ công tác đảng 6 tháng cuối năm còn nhiều khó khăn đòi hỏi cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, tích cực, chủ động hơn nữa.

Trên cơ sở tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành; các đồng chí Bí thư các tổ chức đảng trực thuộc cần tập trung cao độ, phát huy vai trò, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; khẩn trương thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ được giao năm 2023.

Đối với các tổ chức đảng, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu kịp thời tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; tiếp tục triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ mà BCĐ 35 BHXH VN đã đề ra; hoàn thiện việc rà soát, quy hoạch bổ sung cấp ủy giai đoạn 2020-2025 và quy hoạch cấp ủy giai đoạn 2025-2030. Chú trọng công tác xem xét, kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên phục vụ công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo, quản lý các cấp trong cơ quan, đơn vị. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của cấp ủy, Quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị theo đảm bảo theo hướng dẫn, quy định mới của cấp ủy cấp trên. Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư. Triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ công tác xây dựng đảng khác theo hướng dẫn của Đảng ủy cơ quan và Đảng ủy cấp trên.

Đối với Văn phòng Đảng ủy và các Ban tham mưu giúp việc Đảng ủy cơ quan cần chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, giúp Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch đảm bảo kịp thời, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

Đối với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội CCB cần chủ động, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan cũng như chỉ đạo của đoàn thể cấp trên để triển khai hiệu quả các hoạt động, phong trào theo đúng tôn chỉ, mục đích, kế hoạch đã đề ra; tích cực quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên; khuyến khích đoàn viên viên, hội viên hăng hái tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác phối hợp để triển khai các hoạt động ý nghĩa, thiết thực làm nổi bật hình ảnh trụ cột an sinh xã hội, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Với sự nỗ lực, cố gắng cùng tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đổi mới tư duy, phong cách, lề lối làm việc, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh tin tưởng rằng, Đảng bộ cơ quan sẽ hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, tạo tiền đề vững chắc và khí thế mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội VII của Đảng bộ cơ quan đã đề ra.

Nhân dịp này, Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam đã trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Chu Minh Tộ - Chánh Văn phòng Hội đồng quản lý BHXH. Đồng thời, công bố và khen thưởng: Đồng chí Chu Mạnh Sinh - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Vụ Trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liên tục (2017-2022); 06 tập thể (Đảng bộ Văn phòng; Chi bộ: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Hợp tác quốc tế; Ban Quản lý Thu-Sổ, thẻ; Ban Thực hiện chính sách BHXH; Trung tâm Truyền thông), 14 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023.

Gia Linh

Tags
Bình luận: 0

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất

Bộ Công thương đánh giá cao sự phối hợp và vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan báo chí, góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách đồng thời phổ biến kịp thời kiến thức, điển hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến người dân, doanh nghiệp, cơ quan, công sở trên khắp cả nước.
Phải “công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết”. Thông điệp trong bài phát biểu quan trọng "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng ta mới đây thu hút sự quan tâm, đồng tình của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân cả nước.
Ngày 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành phiên họp đầu tiên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban chủ trì Phiên họp. Tạp chí Người Làm Báo trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Ngày 1/2/2024, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô Hà Nội diễn ra lễ công bố và trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII năm 2023, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024).
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top