BHXH Việt Nam hướng dẫn một số nội dung trong công tác “Một cửa”

06/09/2022, 08:49

BHXH Việt Nam hướng dẫn một số nội dung trong công tác “Một cửa” - BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 2373/BHXH-VP gửi các đơn vị trực thuộc và BHXH các địa phương về việc chấn chỉnh và hướng dẫn một số nội dung trong công tác tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC).


BHXH Việt Nam có văn bản hướng dẫn một số nội dung trong công tác tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính (Ảnh minh họa)

Theo đó, nhằm thực hiện có hiệu quả các yêu cầu của Chính phủ về cải cách TTHC, BHXH Việt Nam đã và đang triển khai nhiều giải pháp để tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục đăng ký tham gia, cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHYT, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động. Đồng thời, BHXH Việt Nam đã ban hành các văn bản chỉ đạo, yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố quản lý chặt chẽ việc hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của pháp luật, ngăn chặn tình trạng lạm dụng, gây thất thoát quỹ.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, qua kiểm tra, xác minh tại một số địa phương, công tác quản lý việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết hưởng các chế độ BHXH còn có tình trạng chưa thực hiện nghiêm các quy trình, quy định của Ngành, kể cả trong tiếp nhận hồ sơ và đối soát, xác minh để thực hiện cấp, cấp lại, chốt sổ BHXH, giải quyết hưởng chế độ BHXH một lần, chi trả và quản lý đối tượng hưởng BHXH; cá biệt có trường hợp mạo danh người tham gia BHXH nhằm lạm dụng, trục lợi chính sách.

Để đảm bảo công tác tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC được chặt chẽ, chính xác, đúng người, đúng quy định pháp luật, góp phần ngăn ngừa tình trạng gian lận, giả mạo hồ sơ hưởng BHXH, BHTN, BHYT, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm các quy trình nghiệp vụ và ý kiến chỉ đạo của BHXH Việt Nam tại các văn bản liên quan, đồng thời quán triệt một số nội dung sau:

Về công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC nói chung, yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện đúng quy trình quy định tại Quyết định số 2192/QĐ-BHXH ngày 10/12/2019 của BHXH Việt Nam về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành BHXH. Đặc biệt lưu ý việc kiểm tra, đối chiếu, xác thực thông tin của người đề nghị giải quyết và người nhận kết quả giải quyết TTHC để đảm bảo tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC đúng người, đúng đối tượng, đúng nội dung yêu cầu của người tham gia, thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

BHXH Việt Nam cũng có những hướng dẫn chi tiết về việc tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả TTHC trong Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT; Giải quyết hưởng BHXH một lần.

Trong đó, yêu cầu BHXH các địa phương khẩn trương tổ chức rà soát, kiểm tra toàn bộ các trường hợp đã giải quyết hưởng BHXH một lần trên địa bàn quản lý trong thời gian từ 01/01/2021 đến 31/8/2022; lưu ý các trường hợp giải quyết BHXH một lần sử dụng sổ BHXH mới được cấp lại từ BHXH tỉnh/huyện khác; hồ sơ ủy quyền giải quyết chế độ có đề nghị thanh toán qua tài khoản cá nhân với số tiền lớn từ 50 triệu đồng trở lên để kịp thời phát hiện và có giải pháp ngăn chặn các trường hợp mạo danh người lao động để thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH. Riêng các trường hợp hưởng BHXH một lần sau khi được cấp lại sổ BHXH hoặc có quá trình tham gia tại tỉnh khác thì phối hợp với BHXH tỉnh có liên quan để tổ chức kiểm tra, xác minh, kịp thời phát hiện vi phạm. Trên cơ sở các file dữ liệu BHXH Việt Nam đã rà soát (gửi kèm theo văn bản này) về các trường hợp hưởng BHXH một lần sử dụng sổ BHXH được cấp lại không thay đổi thông tin và sử dụng cùng 01 số điện thoại để đăng ký nhận BHXH một lần của từ hai trường hợp trở lên, BHXH các tỉnh, thành phố kịp thời kiểm tra, làm rõ.

BHXH các địa phương cũng phối hợp với Bưu điện tỉnh, thành phố kiểm tra việc trả kết quả TTHC đến người nhận, kịp thời có giải pháp đối với những hồ sơ chưa chuyển phát đến người nhận hiện còn đang lưu giữ tại cơ quan Bưu điện; rà soát các nội dung trong hợp đồng dịch vụ về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đối với hồ sơ của tổ chức, cá nhân; xác định rõ phạm vi, trách nhiệm của mỗi bên theo hợp đồng và quy định của pháp luật. Báo cáo BHXH Việt Nam tình hình thực hiện Hợp đồng với Bưu điện theo Phụ lục đính kèm (gửi báo cáo nội dung này trước 30/9/2022).

Thực hiện rà soát, đánh giá, phân công nhiệm vụ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, bộ phận nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, đảm bảo kiểm soát đúng quy trình, quy định trong việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC; việc lập các biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu tiếp nhận và kết quả giải quyết TTHC theo quy định, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận liên quan.

Về xác minh danh tính khi đăng ký tài khoản giao dịch điện tử: Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện việc xác minh danh tính cá nhân khi đăng ký phương thức giao dịch điện tử theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Kế hoạch số 2207/KH-BHXH ngày 12/8/2022 của BHXH Việt Nam về việc triển khai cập nhật, bổ sung số định danh cá nhân/căn cước công dân của người tham gia trong cơ sở dữ liệu BHXH Việt Nam đang quản lý và cài đặt, phê duyệt, sử dụng ứng dụng VSSID.

Đối với Thủ trưởng đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam: Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với BHXH địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT để đề xuất, tham mưu Lãnh đạo Ngành sửa đổi, bổ sung quy trình nghiệp vụ hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn./.

TH