BHXH Việt Nam ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

22/04/2020, 23:29

BHXH Việt Nam ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí - Mới đây, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định mới số 1116/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH Việt Nam (Quy chế Phát ngôn)

Hội nghị cung cấp thông tin về BHXH, BHYT cho các nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí, được BHXH Việt Nam tổ chức định kỳ hàng tháng.

Với 03 Chương, 14 Điều, Quy chế Phát ngôn quy định rõ về người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) theo quy định của pháp luật về báo chí hiện hành. Đáng chú ý là Quy chế phát ngôn lần này của BHXH Việt Nam đã quy định rõ hơn về người thực hiện phát ngôn cũng như chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH tỉnh.

Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Cụ thể, Quy chế Phát ngôn quy định, người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH Việt Nam bao gồm: Tổng Giám đốc; Phó Tổng Giám đốc được Tổng Giám đốc giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin thường xuyên cho báo chí của BHXH Việt Nam (sau đây gọi là Người phát ngôn của BHXH Việt Nam); Người được ủy quyền phát ngôn của BHXH Việt Nam.

Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH tỉnh bao gồm: Giám đốc BHXH tỉnh; Người được ủy quyền phát ngôn của BHXH tỉnh, trong trường hợp Giám đốc BHXH tỉnh không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho Phó Giám đốc là người được giao phụ trách cơ quan thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của Người phát ngôn của BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh được công bố bằng văn bản cho các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí cùng cấp và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử của BHXH tỉnh. Trường hợp thực hiện ủy quyền phát ngôn thì họ, tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của Người được ủy quyền phát ngôn và văn bản ủy quyền phải được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử của BHXH tỉnh trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền.

Các hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Quy chế Phát ngôn cũng quy định rõ về 06 hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí gồm:

Tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí;

Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam (phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh), Báo BHXH, Tạp chí BHXH và Cổng Thông tin điện tử của BHXH tỉnh;

Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên;

Gửi thông tin báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử;

Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí do Trung ương, địa phương tổ chức khi được yêu cầu;

Ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí mà báo chí đã đăng không chính xác như thông tin đã được cung cấp.

BHXH Việt Nam đã ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ảnh: TL

Các trường hợp từ chối cung cấp thông tin cho báo chí

Ngành BHXH sẽ từ chối cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp sau: Thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước, bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng, của Ngành theo quy định của Bộ Công an về danh mục Nhà nước độ Mật của Ngành BHXH Việt Nam, bí mật cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật. Thông tin về vụ án hoặc vụ việc đang được điều tra, đang trong quá trình xét xử hoặc chưa xét xử, trừ trường hợp cần thông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt động điều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Ngoài ra không được thông tin về vụ việc đang trong quá trình thanh tra chưa có kết luận thanh tra; vụ việc đang trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; những vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn giữa các cơ quan Nhà nước đang trong quá trình giải quyết, chưa có kết luận chính thức của người có thẩm quyền mà theo quy định của pháp luật chưa được phép công bố. Những văn bản, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thẩm quyền cho phép công bố. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Trong Quy chế cũng quy định cụ thể việc phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất; Xử lý thông tin báo chí phản ánh; Quyền và trách nhiệm của Người phát ngôn và Người được ủy quyền phát ngôn; Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;…

TH