BHXH Việt Nam: 7 nội dung kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

22/04/2020, 23:29

BHXH Việt Nam: 7 nội dung kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 - BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 900/KH-BHXH ngày 25/03/2019 về Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019. Trong đó có 7 nội dung được đề cập.

BHXH Việt Nam: 7 nội dung kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành

BHXH Việt Nam giao Vụ Pháp chế là đơn vị chủ trì; các Ban Thu, Sổ-Thẻ, THCS BHXH, THCS BHYT, các Vụ Tài chính - Kế toán, Thanh tra - Kiểm tra, các Trung tâm CNTT, Truyền thông và Văn phòng là đơn vị phối hợp; tại địa phương, BHXH các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thực hiện.

Rà soát và thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

BHXH Việt Nam giao cho các Ban Thu, Sổ-Thẻ, THCS BHXH, THCS BHYT, Vụ Tài chính - Kế toán, Vụ Pháp chế và BHXH tỉnh, thành phố rà soát thủ tục hành chính để thực hiện Báo cáo Kết quả rà soát thủ tục hành chính; thời gian từ tháng 01-10/2019. Ban THCS BHXH chủ trì, các Vụ Tài chính - Kế toán, Pháp chế, Trung tâm CNTT tổ chức thực hiện Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, tờ khai, biểu mẫu thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN ; thời gian phù hợp với thời điểm hoàn thành, vận hành Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư.

Công bố, công khai, cập nhật thủ tục hành chính vào Cơ sở Dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Ban THCS BHXH, các Vụ Tài chính - Kế toán, Pháp chế Dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN; thời gian từ tháng 01-06/2019. Vụ Pháp chế chủ trì việc kiểm soát hình thức, nội dung và trình ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính; cập nhật Cơ sở Dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính sau khi Quyết định được ký ban hành; tiếp nhận, chuyển xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, cập nhật kết quả xử lý phản ánh kiến nghị lên Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; phối hợp với các Vụ, ban có liên quan xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính. Các Trung tâm CNTT, Truyền thông, Báo BHXH, Tạp chí BHXH, BHXH tỉnh, thành phố thực hiện công khai thủ tục hành chính và các nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; thời gian từ tháng 01-12/2019; hình thức bảng niêm yết thủ tục hành chính, công khai điện tử cho phép cá nhân, tổ chức tự tra cứu thông tin về thủ tục hành chính.

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính

Vụ Pháp chế, Trung tâm CNTT theo dõi tình hình tiếp nhận tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại BHXH tỉnh trên Hệ thống Một cửa điện tử tập trung của Ngành; BHXH tỉnh, thành phố xây dựng quy trình, phương thức tiếp nhận tiếp nhận thủ tục hành chính khi đưa ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện; thời gian sau khi có Quyết định về thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện của Thủ tướng Chính phủ.

Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh thực hiện kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn công tác kiểm soát thủ tục hành chính, công tác “một cửa” tại BHXH các tỉnh; thời gian từ tháng 05-10/2019.

Ứng dụng CNTT trong thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Trung tâm CNTT chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, các đơn vị liên quan thực hiện nâng cấp Hệ thống Một cửa điện tử tập trung của Ngành đáp ứng yêu cầu vận hành, theo dõi, đánh giá công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính (thường xuyên); kết nối phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ của Ngành với phần mềm tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và phần mềm “một cửa” quốc gia bảo đảm về chức năng, tính năng kỹ thuật theo yêu cầu kết nối và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông (Quý II/2019-II/2020).

Truyền thông về các hoạt động cải cách thủ tục hành chính của Ngành BHXH

Trung tâm Truyền thông, Báo BHXH, Tạp chí BHXH, BHXH tỉnh, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên truyền thông về các hoạt động cải cách thủ tục hành chính của Ngành BHXH.

Để thực hiện hiệu quả Kế hoạch, BHXH Việt Nam yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và việc phối hợp giữa các đơn vị nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện cải cách TTHC theo quy định tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đơn vị thường xuyên rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý, hiệu quả của quy định thủ tục hành chính hiện hành, chủ động kiến nghị cắt giảm hoặc sửa đổi để đơn giản hóa thủ tục và giảm tối đa chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các quy định về thủ tục hành chính và phát sinh thủ tục hành chính ngoài quy định.

Minh Quang - Thu Trà - Bá Nam