BHXH Lai Châu: Triển khai có hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT

18/01/2022, 15:39

BHXH Lai Châu: Triển khai có hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT - Thời gian qua, BHXH tỉnh Lai Châu đã triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về chính sách của Đảng và Nhà nước về cán bộ BHXH tỉnh Lai Châu tuyên truyền trực tiếp cho người dân về chính sách BHXH tự nguyện .

Cán bộ BHXH tỉnh Lai Châu tuyên truyền trực tiếp cho người dân về chính sách BHXH tự nguyện.

Năm 2021, BHXH tỉnh Lai Châu đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Lai Châu: Phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản liên ngành hướng dẫn các trường học thực hiện BHYT học sinh, sinh viên (Công văn số 704/LN-SGD&ĐT-BHXH ngày 10/9/2021; UBND thành phố Lai Châu ban hành Văn bản số 3114/UBND-VP ngày 29/9/2021 về việc tiếp tục tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn; chủ động phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các sở, ngành liên quan như: Ban Tuyên giáo, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Cục Thuế tỉnh, Sở Y tế, Sở LĐTB&XH, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bưu điện tỉnh...trong ký kết các Quy chế phối hợp, tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

Đặc biệt, BHXH tỉnh Lai Châu đã tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh (Báo Lai Châu, Đài Phát Thanh Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh truyền hình các huyện, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Truyền hình Quốc hội....) trong việc tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến mọi tầng lớp nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh, Bưu điện các huyện trong việc ký kết Hợp đồng tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT hàng năm; mở rộng và đào tạo, tập huấn kỹ năng thông tin, truyền thông cho đại lý thu BHXH, BHYT. Đa dạng hóa các hình thức thông tin, truyền thông như tổ chức Lễ ra quân, tuyên truyền lưu động; phối hợp trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, BHXH và pháp luật có liên quan; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BHXH.

Theo đó, BHXH tỉnh Lai Châu đã có một số kết quả đáng ghi nhận như: Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; năm 2019 là 30.181 người, năm 2020 là 29.187 người, năm 2021 là 29.000 người; số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2019 là 2.009 người, trong đó: số nông dân và lao động khu vực phi chính thức là 2.009 người; năm 2020 là 5.836 người, trong đó: số nông dân và lao động khu vực phi chính thức là 5.836 người; năm 2021 là 10.000 người, trong đó: số nông dân và lao động khu vực phi chính thức là 10.000 người.

Tỉ lệ giao dịch điện tử trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội: Năm 2019 là 41,7%, năm 2020 là 50,9%, năm 2021 là 79,66%. Mức độ thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (tỷ lệ so với số dịch vụ công đang cung cấp): Tổng số dịch vụ công đang cung cấp năm 2019 là 27, năm 2020 là 27, năm 2021 là 25 . Số dịch vụ công trực tuyến của BHXH Việt Nam trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2019 là 27 chiếm 100%, năm 2020 là 27 chiếm 100%, năm 2021 là 25 chiếm 100%.

Những kết quả trên chính là cơ sở để năm 2022 và những năm tiếp theo, cán bộ, viên chức, lao động ngành BHXH tỉnh Lai Châu tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao.

Vũ Hà