Bắc Giang tăng cường cải cách hành chính nhà nước

22/04/2020, 23:29

Bắc Giang tăng cường cải cách hành chính nhà nước - Bắc Giang xác định tiến hành cải cách hành chính nhà nước (CCHCNN) giai đoạn 2011 - 2020 phải gắn chặt với phát huy dân chủ, tạo bộ mặt mới nền công vụ của tỉnh, đặt nền móng vững chắc và cải thiện rõ rệt mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân.

Tiếp nhận, hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa - Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang. Ảnh: baobacgiang.com.vn

Đột phá trong cải cách thể chế

Năm 2016, HĐND, UBND tỉnh ban hành 33 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); HĐND, UBND cấp huyện ban hành 51 văn bản QPPL để bảo đảm hệ thống văn bản đồng bộ, toàn diện và xóa bỏ các thủ tục hành chính mang tính quan liêu, rườm rà, gây phiền hà cho tổ chức và cá nhân... góp phần đáng kể trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với việc công khai các thủ tục hành chính, các khoản phí, lệ phí, đóng góp của dân, chế độ đối với đối tượng chính sách, các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ngành... đều được công khai. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông hiện đại” của tỉnh được thành lập và duy trì hoạt động ở cả 3 cấp. Mô hình “một cửa điện tử liên thông hiện đại” được triển khai tại 10/10 huyện, thành phố và các cơ quan hành chính nhà nước, Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động có hiệu quả, tạo bước đột phá lớn trong công tác CCHCNN.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

Hiện nay, tỉnh Bắc Giang đã triển khai phân cấp mạnh trong một số lĩnh vực, đặc biệt là về quản lý tổ chức, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức và quản lý tài chính - ngân sách. Qua đó thấy được tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong các lĩnh vực quản lý, bảo đảm sự thống nhất, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp.

Một số kết quả quan trọng

Các cơ quan, đơn vị đều xây dựng các quy chế, quy định làm việc, công khai các tiêu chuẩn về tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, đào tạo cán bộ. Do đó, cán bộ công chức trong các cơ quan, đơn vị đều yên tâm, tin tưởng và chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đã từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Ngoài ra, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện giao quyền tự chủ về tài chính cho các đơn vị. Đến nay đã thực hiện giao quyền tự chủ cho 1.023 đơn vị sự nghiệp công lập do địa phương quản lý, trong đó: Cấp tỉnh 166 đơn vị (tự bảo đảm chi thường xuyên 5 đơn vị, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 105 đơn vị, Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên 56 đơn vị); cấp huyện, thành phố 857 đơn vị (tự bảo đảm chi thường xuyên 13 đơn vị, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 305 đơn vị, Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên 539 đơn vị).

Mặt khác, Tỉnh tiếp tục triển khai đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin; tăng cường sử dụng các phần mềm ứng dụng liên thông trong cơ quan nhà nước, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện công khai minh bạch để phục vụ nhân dân, doanh nghiệp được tốt hơn và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh từng bước được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng công nghệ thông tin, phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước và cung cấp các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp thuận lợi trao đổi và giao dịch công việc. Duy trì tốt việc gửi nhận văn bản điện tử từ tỉnh đến xã.

Triển khai phần mềm một cửa điện tử, điện tử liên thông ở 19 sở, ngành, 10 huyện, thành phố, 189/230 xã, phường, thị trấn. Triển khai phần mềm đến 26 đơn vị trực thuộc của sở, ngành và 9/10 huyện đã triển khai phần mềm liên thông đến cấp xã.

Thành phố Bắc Giang

Đi tìm giải pháp

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung và kiến nghị loại bỏ những văn bản không còn phù hợp gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, phục vụ nhân dân.

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện có hiệu quả hơn cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hiện đại ở cả 3 cấp chính quyền trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai nhân rộng phần mềm dùng chung hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã, duy trì hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách tổ chức bộ máy; nghiên cứu sửa đổi quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức theo hướng phân cấp quản lý nhiều hơn cho các sở, huyện và đơn vị sự nghiệp.

- Thực hiện tốt việc đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng; chấn chỉnh thái độ, ý thức, tác phong làm việc; thực hiện nghiêm túc việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ và đánh giá cán bộ, công chức. Triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm, cơ cấu công chức tại các cơ quan, đơn vị làm cơ sở để quản lý, giao chỉ tiêu biên chế, tuyển dụng và đánh giá công chức.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan trong tỉnh. Kết nối các phần mềm chuyên dùng hiện có với phần mềm dùng chung do Văn phòng UNDP tài trợ tránh lãng phí, kết hợp giữa ISO - Công nghệ thông tin để giải quyết các thủ tục hành chính.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở về công tác cải cách hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; kiểm tra, giám sát công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc; tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế./.

Trần Thị Kim Dung, Nguyễn Minh Hiếu