800 lãnh đạo cơ quan báo chí học tập, quán triệt Nghị quyết TƯ 4 khóa XII

20/12/2016, 14:18

Sáng nay, Ban Tuyên giáo TƯ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TƯ 4 khoá 12 của Đảng khu vực phía Bắc cho 800 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản.

Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học, kỹ thuật Việt Nam và lãnh đạo các hội khoa học, kỹ thuật, đại diện đội ngũ trí thức và đại biểu văn nghệ sĩ các tỉnh, thành phố nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của các Nghị quyết TƯ 4.

Qua đó vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình hành động của từng đơn vị, từng cá nhân để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, gắn với tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ cho biết, hội nghị TƯ 4 khoá 12 đã thành công tốt đẹp.

Ông Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ. Ảnh: TTXVN

Hội nghị đã bàn thảo thông qua nhiều văn bản quan trọng như: Nghị quyết về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Nghị quyết về một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2017 và một số vấn đề quan trọng khác.

Ông Linh đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị. Trong đó chú trọng đến việc thực hiện Nghị quyết số 04.

Đồng thời chú trọng những nội dung liên quan đến lĩnh vực ngành nghề đang công tác để chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

“Ngay sau hội nghị, theo chức trách và nhiệm vụ được giao, cần tiến hành chỉ đạo xây dựng chương trình hành động sát với thực tiễn và thiết thực với hoạt động của cơ quan, đơn vị”, ông Linh lưu ý.

Hội nghị đổi mới

Theo ông Linh, hội nghị này được tổ chức theo tinh thần đổi mới, đề cao tính thiết thực và hiệu quả không phô trương hình thức.

Cùng với giới thiệu quán triệt, truyền đạt, nghiên cứu nội dung các chuyên đề hội nghị coi trọng và dành thời gian để các đại biểu thảo luận, phân tích, trao đổi làm sâu sắc thêm các nội dung, vấn đề cần quan tâm, gắn học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết với phân tích đấu tranh, phê phán nhận thức sai lệch, thông tin, quan điểm sai trái trên cơ sở đó tạo sự thống nhất về ý chí và quyết tâm chính trị cao trong quá trình triển khai.

Toàn cảnh hội nghị

Cụ thể: Nghị quyết về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Nghị quyết về Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết về Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế giới; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.Hội nghị dự kiến diễn ra trong 2 ngày. Các đại biểu sẽ nghiên cứu 3 Nghị quyết và 1 Kết luận.

Theo Vietnamnet