7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo TTATGT năm 2018

22/04/2020, 23:29

7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo TTATGT năm 2018 - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2017 (TTATGT); phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm TTATGT và các Công điện, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời tập trung thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Hoàn thiện thể chế về ATGT; tổng kết và xây dựng dự án Luật giao thông đường bộ nhằm đảm bảo an toàn về kết cấu hạ tầng, phương tiện, kỹ năng, đạo đức, trách nhiệm của người tham gia giao thông. Đồng thời, nâng cao khả năng tạo lập môi trường giao thông an toàn cho trẻ em.

2. Tiếp tục xây dựng văn hoá giao thông cho toàn xã hội, trọng tâm là bảo vệ an toàn giao thông cho trẻ em và người lớn cần nêu gương về văn hóa giao thông. Đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT phù hợp với chủ đề năm ATGT. 

3. Nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về TTATGT.

4. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và chất lượng bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. 

5. Tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải theo hướng giảm áp lực cho vận tải đường bộ; đẩy mạnh thực hiện Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 04/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

6. Phát triển hệ thống vận tải công cộng khối lượng lớn trong đô thị và kết nối vùng, gắn với hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân.

7. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành giao thông vận tải và tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban ATGT Quốc gia khẩn trương ban hành Kế hoạch năm An toàn giao thông 2018, phân công các nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan thành viên và định hướng nhiệm vụ cho các địa phương.

Các Ủy viên Ủy ban ATGT Quốc gia tập trung kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch UBND, Trưởng Ban ATGT các tỉnh, thành phố ban hành Kế hoạch năm ATGT 2018 của địa phương và trực tiếp chỉ đạo các Sở, ngành, các UBND các cấp triển khai nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Bá Nam