5 nguyên tắc trong Luật Bảo hiểm xã hội

22/04/2020, 23:29

5 nguyên tắc trong Luật Bảo hiểm xã hội - Điều 5 của Luật Bảo hiểm xã hội quy định 5 nguyên tắc sau:

Chính sách của Nhà nước đối với BHXH thể hiện tại Điều 6 Luật Bảo hiểm xã hội, bao gồm:

1. Khuyến khích, tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia BHXH.

2. Hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện.

3. Bảo hộ quỹ BHXH và có biện pháp bảo toàn, tăng trưởng quỹ.

4. Khuyến khích người sử dụng lao động và người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung.

5. Ưu tiên đầu tư phát triển CNTT trong quản lý BHXH.

5 nguyên tắc gồm:

1. Mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng BHXH và có chia sẻ giữa những người tham gia BHXH.

2. Mức đóng BHXH bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Mức đóng BHXH tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn.

3. Người lao động vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng BHXH. Thời gian đóng BHXH đã được tính hưởng BHXH một lần thì không tính vào thời gian làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH.

4. Quỹ BHXH được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch; được sử dụng đúng mục đích và được hạch toán độc lập theo các quỹ thành phần, các nhóm đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

5. Việc thực hiện BHXH phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHXH.

BBT