Xây dựng, phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân

11/06/2019, 15:45

Xây dựng, phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 1929/KH-BHXH về tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam (1/7), với chủ đề "Chung tay xây dựng, phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân”.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 1929/KH-BHXH về tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam (1/7)

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu toàn Ngành tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHYT, hướng tới hoàn thành mục tiêu thực hiện BHYT toàn dân. Đồng thời, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ làm công tác BHYT, các y bác sĩ và mỗi người dân trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT; góp phần xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật BHYT...

Cũng theo BHXH Việt Nam, dịp kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam (1/7) là đợt cao điểm tuyên truyền về BHYT. Vì vậy, các hoạt động truyền thông phải tiến hành đồng bộ, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả; nội dung tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, tập trung vào: Kết quả 5 năm thực hiện Luật BHYT năm 2014; 3 năm thực hiện Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020; thực tiễn, kinh nghiệm, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, tuyên truyền về những chính sách mới ban hành; kết quả thực hiện chính sách BHYT 6 tháng đầu năm 2019; cải cách TTHC, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người tham gia BHYT; ứng dụng CNTT, giao dịch điện tử nhằm phục vụ người tham gia BHYT; tuyên truyền về tính nhân văn của chính sách BHYT; quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đi KCB. Từ đó, giúp người dân nhận thức sâu sắc về chính sách để chủ động tham gia.

Đây cũng là dịp đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHYT; các hoạt động kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam; ý nghĩa của BHYT HSSV góp phần phát triển toàn diện thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước. Tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt trong thực hiện chính sách, pháp luật BHYT; lên án, phê phán những hành vi lạm dụng quỹ BHYT của các đối tượng, các bên liên quan.

Bên cạnh việc tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của Ngành, BHXH Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí tăng cường thực hiện các tin, bài, phóng sự, tọa đàm,… tuyên truyền về BHYT. Tổ chức hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHYT và thông tin những hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam 01/7.

BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an Nhân dân chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”; Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về BHYT năm 2019.

Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành đoàn thể, cơ quan thông tấn báo chí, nhất là Sở Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh BHYT tại địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền như: Tọa đàm, đối thoại, tư vấn chính sách trực tiếp tại cơ sở, thực hiện các phóng sự, chuyên mục, tọa đàm, tin, bài… tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHYT. Tổ chức treo các băng zôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan BHXH các cấp, các cơ sở khám chữa bệnh, trụ sở Uỷ ban Nhân dân các xã phường, thị trấn; các trục đường phố chính của thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ để tuyên truyền về Ngày BHYT Việt Nam 01/7.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tuyên truyền trên các Cổng/trang thông tin điện tử và hướng dẫn BHXH các quận, huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh công tác truyền thông về BHYT trên địa bàn nhân Ngày BHYT Việt Nam mà không tổ chức mít tinh chào mừng ngày 01/7 tại địa phương.

BHXH Việt Nam giao Trung tâm Truyền thông là đầu mối phối hợp với các đơn vị chức năng của các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông báo chí, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam triển khai các hoạt động, đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra BHXH các tỉnh, thành phố triển khai các hoạt động tuyên truyền nhân Ngày BHYT Việt Nam.

Ban Thực hiện chính sách BHYT phối hợp cung cấp thông tin về kết quả 05 năm thực hiện Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014, kết quả thực hiện chính sách BHYT 06 tháng đầu năm 2019 và những nội dung khác có liên quan.

Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Trung tâm Truyền thông triển khai thực hiện các hoạt động liên quan tại Kế hoạch này.

Hoài Anh - Phú Hưng - Bá Nam

Bình luận