Tháng 9 về, nhớ Bác khôn nguôi

Tháng 9 về, nhớ Bác khôn nguôi

10:10 - 20/09/2018

Mùa Thu này, cả nước hồ hởi kỷ niệm 73 năm ngày Tổng khởi nghĩa 19/8 và Quốc khánh 2/9/1945. Tròn 49 năm ngày Bác Hồ, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa...

Đề cao tính phản biện

Đề cao tính phản biện

10:49 - 21/06/2018

Sau hai vòng Sơ khảo và Chung khảo, Hội đồng chấm giải Báo chí quốc gia lần thứ Xii năm 2017 đã lựa chọn được 105 tác phẩm xuất sắc để trao giải, với 8 giải A, 25 giải...

Học Bác, làm theo Bác

Học Bác, làm theo Bác

16:48 - 23/05/2018

Kể từ khi Đảng ta ghi vào Cương lĩnh: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”(Văn kiện Đại hội...