Vô đề

06/02/2019, 15:49

Anh gắn với người nông dân
Như lúa sinh sôi từ Đất
Dầy thêm "văn minh lúa nước"
Anh đang nối chí Vua Hùng!...

NHV
Tặng Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận