Từ năm học 2020-2021: Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới

09/01/2019, 09:20

So với chương trình hiện hành, chương trình giáo dục phổ thông mới giảm số môn học, số giờ học và có những môn học tích hợp, chọn lọc nội dung giáo dục thiết thực, đổi mới phương pháp giáo dục, tạo điều kiện để học sinh được lựa chọn môn học, chủ đề học tập và tăng cường các hoạt động thực hành.

Theo TTXVN

Bình luận