Từ 5/2019: Áp dụng quy trình chi trả BHTN theo Quyết định 166/QĐ-BHXH

20/05/2019, 08:06

Từ 5/2019: Áp dụng quy trình chi trả BHTN theo Quyết định 166/QĐ-BHXH - Từ 1/5/2019, quy trình chi trả BHTN sẽ được áp dụng theo Quyết định 166/QĐ-BHXH của BHXH về việc ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.

Từ 5/2019: Áp dụng quy trình chi trả BHTN theo Quyết định 166/QĐ-BHXH

Theo đó, quy trình chi trả BHTN theo Quyết định 166/QĐ-BHXH được tiến hành như sau:

- Phòng Tiếp nhận - Trả kết quả tiếp nhận hồ sơ từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ sở đào tạo nghề, Bưu điện; từ đơn vị sử dụng lao động để làm căn cứ chi trả các chế độ BHTN và chuyển Bộ phận/Phòng Chế độ BHXH.

- Bộ phận/Phòng Chế độ BHXH tiếp nhận từ Phòng Tiếp nhận - Trả kết quả Quyết định, thông báo, đề nghị về việc hưởng TCTN; các quyết định về việc hưởng hỗ trợ học nghề; quyết định về việc giải quyết hưởng hỗ trợ ĐTKNN; Danh sách 87a-HD; Danh sách C92-HD; mẫu số 7c-CBH; Danh sách mẫu số C92-HD. Hằng ngày, Phòng Chế độ BHXH đối chiếu thông tin trong các quyết định hưởng BHTN với cơ sở dữ liệu trong Hệ thống để kiểm tra điều kiện, thời điểm, thời gian, mức hưởng các chế độ BHTN.

Trường hợp thông tin đúng, đủ theo quy định thì thực hiện cập nhật dữ liệu về việc hưởng các chế độ BHTN (hưởng mới, tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt, di chuyển, hủy hưởng), kết quả chi trả trợ cấp thất nghiệp vào Hệ thống để theo dõi, quản lý đối tượng hưởng các chế độ BHTN và lập danh sách chi trả, thanh toán các chế độ BHTN; trường hợp thông tin chưa đúng, đủ hoặc phát hiện hưởng trợ cấp thất nghiệp không đúng quy định thì gửi Trung tâm Dịch vụ việc làm Thông báo về việc người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp (mẫu số 14 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH).

- Phòng Kế hoạch Tài chính tiếp nhận Danh sách chi trả do Phòng Chế độ BHXH lập và mẫu số C73-HD do Bưu điện tỉnh lập để làm căn cứ chuyển kinh phí cho Bưu điện tỉnh làm 2 đợt/tháng theo đề nghị tạm ứng của cơ quan Bưu điện. Khi chuyển kinh phí phải đối trừ số kinh phí đã chuyển cho cơ quan bưu điện còn dư tháng trước trên Bảng thanh toán C74a-HD với Danh sách 72b-HD. Trường hợp số tiền ứng không đủ, cơ quan Bưu điện làm đề nghị tạm ứng nêu rõ lý do để cơ quan BHXH có căn cứ cấp ứng bổ sung; tiếp nhận Thông báo C12-TS từ Phòng Quản lý Thu để theo dõi ghi thu, ghi chi số tiền đóng BHYT.

Chuyển danh sách chi bằng tiền mặt theo mẫu số C72b-HD cho Bưu điện tỉnh để tổ chức chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động qua hệ thống bưu điện theo Hợp đồng đã ký theo đúng ngày chi trả ghi trong danh sách. Ngay sau khi chuyển Danh sách, Hệ thống tự động nhắn tin đến từng người trong danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp thông báo về ngày bắt đầu chi trả và địa điểm chi trả của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp với người hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp chi qua tài khoản cá nhân của người lao động, đối với tháng đầu tiên, chuyển tiền ngay khi nhận được danh sách chi trả. Từ tháng hưởng trợ cấp thứ hai, chuyển tiền trong vòng 5 ngày kể từ ngày bắt đầu chi trả ghi tại cột số 1 Danh sách C72b-HD. Căn cứ chứng từ thu phí phát hành thẻ ATM lần đầu của ngân hàng để thực hiện thanh toán cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp...

Về trách nhiệm của cơ quan Bưu điện: Cơ quan Bưu điện có trách nhiệm tiếp nhận danh sách, kinh phí; tổ chức chi trả, thực hiện chế độ báo cáo và thanh quyết toán theo quy định của BHXH Việt Nam. Tổ chức thực hiện lưu trữ, Danh sách chi trả bằng tiền mặt và Giấy nhận tiền C95-HD có chữ ký của người hưởng do cơ quan bưu điện chi trả theo đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ chứng từ gốc để lập, ký chữ ký số chuyển qua dữ liệu điện tử gửi cơ quan BHXH hồ sơ, chứng từ quyết toán; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác giữa bản điện tử hồ sơ quyết toán gửi cơ quan BHXH với Danh sách chi trả, Giấy nhận tiền có chữ ký người hưởng lưu tại cơ quan bưu điện; có trách nhiệm cung cấp theo yêu cầu của cơ quan BHXH và cơ quan có thẩm quyền.

Sử dụng chữ ký số trong việc lập hồ sơ điện tử chuyển qua dữ liệu điện tử để thực hiện thanh quyết toán với cơ quan BHXH theo đúng quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Hằng tháng, lập và gửi bản điện tử Danh sách 8-CBH (phần trợ cấp thất nghiệp) đối với các trường hợp chi trả sai đối tượng, sai số tiền so với danh sách do cơ quan BHXH lập.

PV

Bình luận