Truyền thông đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong kỷ nguyên 4.0

04/10/2019, 11:17

Truyền thông đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong kỷ nguyên 4.0 - Trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 đặc biệt nhấn mạnh nội dung tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm; Xây dựng các mô hình đào tạo nghề có hiệu quả cho lao động nông thôn theo từng ngành, lĩnh vực.

Hướng dẫn nông dân tỉnh Long An áp dụng công nghệ khoa học-máy bay không người lái phun thuốc bảo vệ cây trồng. Ảnh: TL

Tầm quan trọng của đào tạo nghề

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành và xã hội, nhằm nâng cao chất lượng lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Trong những năm qua, Nhà nước tăng cường đầu tư để phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn, có chính sách bảo đảm thực hiện công bằng xã hội về cơ hội học nghề đối với mọi lao động nông thôn, khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Thực tế cho thấy, việc học nghề là quyền lợi và nghĩa vụ của lao động nông thôn nhằm tạo việc làm, chuyển nghề, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, cần phải tiếp tục đổi mới và phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi để lao động nông thôn tham gia học nghề phù hợp với trình độ học vấn, điều kiện kinh tế và nhu cầu học nghề của mình.

Trong đó, vai trò rất quan trọng của các cơ quan báo chí truyền thông là tăng cường công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức truyền thông nhằm chuyển mạnh mẽ công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ đào tạo theo năng lực sẵn có của cơ sở đào tạo sang đào tạo theo nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và yêu cầu của thị trường lao động; gắn đào tạo nghề với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, từng vùng, từng ngành, từng địa phương trong thời gian tới.

Thông qua đào tạo nghề ngắn hạn, đồng bào dân tộc Raglai (xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất giống ớt Hàn Quốc cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: TL

Để lan tỏa thông tin hiệu quả

Những năm qua, công tác truyền thông về đào tạo nghề nông thôn có những chuyển biến tích cực, từng bước nâng cao nhận thức cho người dân, giúp người dân hiểu được lợi ích của việc học nghề. Đặc biệt là tạo điều kiện cho lao động vùng sâu, vùng cao từng bước tiếp cận chính sách về đào tạo nghề, nắm được kế hoạch đào tạo nghề của các địa phương và các cơ sở dạy nghề trong địa bàn để tham gia học nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập.

Theo thống kê, hiện đã có nhiều tỉnh, thành chỉ đạo xây dựng chuyên mục tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm trên các phương tiện truyền thông của xã, thôn để thông tin trực tiếp đến người nông dân, qua đó từng bước tác động đến nhận thức, thái độ của người dân về chủ trương đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Thậm chí, nhiều nơi còn xây dựng các bộ tài liệu, tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động cho đội ngũ tuyên truyền viên là cán bộ hội nông dân.

Tuy nhiên, hoạt động truyền thông, tư vấn học nghề, việc làm cho lao động nông thôn trong thời gian qua vẫn còn có hạn chế nhất định: tần suất truyền thông chưa cao, nội dung nhàm chán, hình thức khô khan, không phong phú, đa dạng; chưa chú trọng phân nhỏ nhóm đối tượng truyền thông, tư vấn; thiếu các sản phẩm truyền thông, tư vấn cho từng đối tượng, vùng, miền; đội ngũ làm công tác truyền thông, tư vấn, nhất là ở cơ sở, chưa được đào tạo cơ bản, thiếu kỹ năng lập kế hoạch thực hiện và đánh giá chiến lược trong truyền thông.

Sinh viên thực hành tại trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu

Đa dạng các hoạt động truyền thông

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các cơ quan báo chí truyền thông cần đổi mới mạnh mẽ các hoạt động truyền thông dạy nghề cho lao động nông thôn, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội và người dân về học nghề, giúp lao động nông thôn biết chính sách hỗ trợ học nghề từ đó tích cực tham gia học nghề.

Ngoài việc đăng tải các tin, bài trên các cơ quan báo chí truyền thông, thời gian tới, các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý nhà nước cần đa dạng hóa các hoạt động truyền thông như việc sử dụng truyền thông xã hội là “kênh” hiệu quả trong công tác tuyên truyền đến đối tượng là thanh niên nông thôn.

Trong bối cảnh hiện nay, các cơ quan báo chí truyền thông cần có kế hoạch bài bản, nên bố trí phóng viên chuyên trách lĩnh vực đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đặc biệt tuyên truyền cần có trọng tâm, trọng điểm, kế hoạch và tổ chức bài bàn, tập trung truyền thông về tư vấn học nghề, tìm việc làm cho người lao động, nêu bật các gương làm giàu từ học nghề nông để người lao động học tập, noi theo nhiều hình thức khác nhau, nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến.

Trong bối cảnh 4.0, ngoài phát huy vai trò của các phương tiện báo chí truyền thống, việc đa dạng hóa các hình thức truyền thông đào tạo nghề cho người lao động nông thôn là hết sức cần thiết, cần sự hỗ trợ kịp thời từ các cơ quan quản lý báo chí và các cơ quan báo chí truyền thông trong việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về việc đào tạo nghề cho người lao động ở nông thôn hiện nay.

Đào tạo chuyển đổi ngành nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, giúp nông dân thực sự trở thành người làm chủ trong sản xuất nông nghiệp, rút dần lao động nông nghiệp chuyển đổi sang công nghiệp dịch vụ. Đặc biệt, cần dành tỷ lệ đáng kể trong cơ cấu nghề cho các nội dung đào tạo về kỹ năng sử dụng máy móc cơ giới hóa đồng ruộng, chế biến nông sản, công nghệ 4.0, nghề quản lý trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã, kế toán trong lĩnh vực nông nghiệp./.

Nam Huy - Hoàng Trung - Khánh Huyền

Bình luận