Triển khai Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam

27/04/2017, 15:11

Triển khai Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam - Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18/10/2011.

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương nghiêm túc thực hiện các hoạt động Chiến lược phát triển này.

Đặc biệt là những hoạt động triển khai thực hiện chậm so với kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác thống kê tại các Bộ, ngành ở trung ương và sở, ngành ở địa phương

Về kinh phí hoạt động hàng năm và kinh phí đầu tư xây dựng, cải tạo mở rộng trụ sở làm việc, đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các đơn vị trong hệ thống thống kê tập trung, Phó Thủ tướng yêu cầu căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện đúng theo quy định của Luật ngân sách và các quy định của pháp luật liên quan.

PV

Bình luận