Tinh giản ít nhất 10% biên chế công chức năm 2021

25/10/2017, 17:43

Tinh giản ít nhất 10% biên chế công chức năm 2021 - Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế đến năm 2021, đạt tối thiểu là 10% so với số biên chế được giao của năm 2015.

Tinh giản ít nhất 10% biên chế công chức năm 2021

Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 5470/BNV-TCBC hướng dẫn việc triển khai Kết luận 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế.

Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế đến năm 2021, đạt tối thiểu là 10% so với số biên chế được giao của năm 2015. Cụ thể:

- Biên chế công chức giảm tối thiểu 10% so với số biên chế công chức được giao của năm 2015.

- Biên chế viên chức giảm tối thiểu 10% so với số biên chế sự nghiệp được giao của năm 2015.

- Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP giảm tối thiểu 10% so với số được giao của năm 2015.

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã giảm tối thiểu 10% so với số được giao của năm 2015.

- Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố giảm tối thiểu 10% so với số được giao của năm 2015.

Bộ Nội vụ lưu ý, đối với những tỉnh chưa xây dựng, phê duyệt kế hoạch tinh giản biên chế đến năm 2021, phải khẩn trương xây dựng gửi Bộ Nội vụ trước 31/10/2017.

PV

Bình luận