Xây dựng đội ngũ người làm báo vững mạnh

Xây dựng đội ngũ người làm báo vững mạnh

“Thực chất của công tác Hội là xây dựng đội ngũ những người làm báo. Nhưng xây dựng bằng cách nào? Quy tụ ở 4 điểm: Chính trị - Quan điểm - Đạo đức - Nghề nghiệp!” - Nhà báo Phan Quang