Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

06/01/2018, 01:08

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Nghị định áp dụng đối với cơ quan Nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt nam, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn Nhà nước.

Ảnh minh họa

Theo đó, Nghị định 152 quy định cụ thể tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích làm việc của các chức danh thuộc Trung ương, cấp tỉnh, huyện, xã.

Ở cấp huyện, diện tích tối đa cho một chỗ làm việc là 25 m2/người đối với chức danh Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp huyện, các chức danh tương đương và chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 - 0,9; diện tích tối đa cho một chỗ làm việc là 15 m2/người đối với Phó Bí thư, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, các chức danh tương đương và chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,6 - dưới 0,7.

Đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cơ quan chuyên môn cấp huyện, các chức danh tương đương và chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 0,6; chuyên viên và chức danh tương đương; cá nhân ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn trực tiếp làm việc theo quy định của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, diện tích tối đa cho một chỗ làm việc lần lượt là: 12 m2, 10 m2, 7 m2/người.

Ở cấp xã, diện tích tối đa cho một chỗ làm việc là 15 m2/người với chức danh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND và các chức danh tương đương. Đối với Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các chức danh tương đương, diện tích tối đa cho một chỗ làm việc là 12 m2/người; cán bộ, công chức cấp xã là 10 m2/người; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 5 m2/người.

Nghị định nêu rõ, diện tích làm việc của các chức danh quy định tại Nghị định này là diện tích tối đa. Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê, bố trí sử dụng căn cứ tính chất công việc của chức danh, nhu cầu sử dụng, khả năng của ngân sách Nhà nước, quỹ nhà đất hiện có và mức độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập để quyết định phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp quy định tại Nghị định này dùng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; đồng thời quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

PV

Bình luận