Thủ tướng chỉ thị tăng cường hỗ trợ, phát huy vai trò Hội Luật gia

31/08/2019, 16:27

Thủ tướng chỉ thị tăng cường hỗ trợ, phát huy vai trò Hội Luật gia - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 21/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.

Chỉ thị nêu rõ, ngày 24/5/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trong thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg đã được các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với các cấp Hội Luật gia triển khai một cách nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi để kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định vị trí và vai trò tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của Hội Luật gia Việt Nam, góp phần tạo chuyển biến tích cực trên nhiều phương diện công tác.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới theo Chỉ thị số 08/CT-TTg còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc. Trong đó, một số nhiệm vụ chưa được tổ chức thực hiện hiệu quả hoặc còn lúng túng trong tổ chức thực hiện. Công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và Hội Luật gia Việt Nam chưa được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; kinh phí bố trí để thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 08/CT-TTg còn hạn hẹp trong khi công tác xã hội hóa chưa được đẩy mạnh...

Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội Luật gia củng cố, kiện toàn tổ chức và phát triển hội viên; lựa chọn, bố trí các luật gia có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, nhiệt tình và có đủ tiêu chuẩn để bố trí làm cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm công tác Hội; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ và hội viên.

Phát huy vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong công tác xây dựng, thẩm định, góp ý kiến về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở và các thiết chế hòa giải khác, tư vấn, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp pháp lý theo quy định pháp luật; tham gia phòng chống tội phạm; tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn, giới thiệu một số chức danh tư pháp, hội thẩm nhân dân, hòa giải viên và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật...

Thủ tướng giao các Bộ ngành thực hiện các biện pháp để phát huy vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong việc nghiên cứu, góp ý các đề án; hoạt động tiếp công dân, tư vấn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật; tạo điều kiện, phối hợp, hỗ trợ Hội Luật gia Việt Nam tham gia công tác giám sát, theo dõi việc thi hành pháp luật; giải quyết các tranh chấp pháp lý theo quy định của pháp luật.

Nâng cao năng lực thực hiện công tác đối ngoại nhân dân; tăng cường vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong Hiệp hội luật gia trong khu vực và các tổ chức luật gia dân chủ, tiến bộ trên thế giới; tăng cường các hoạt động nghiên cứu, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và học thuật trong lĩnh vực pháp luật, góp phần bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, nâng cao vị thế của Việt Nam trong quá trình hội nhập ...

PV

Bình luận