Thông qua ngân hàng tạo điều kiện chi trả nhanh chế độ BHXH

06/06/2019, 10:11

Thông qua ngân hàng tạo điều kiện chi trả nhanh chế độ BHXH - Tạo điều kiện cho người dân có thể nhận nhanh các thanh toán dịch vụ an sinh xã hội, BHXH Việt Nam đã ban hành Kế hoạch chi trả không cần tiền mặt.

Theo kế hoạch, BHXH Việt Nam xây dựng lộ trình đến năm 2020 phấn đấu 20% số tiền chi trả an sinh xã hội tại địa bàn thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được thực hiện qua ngân hàng.

Đến năm 2021, BHXH Việt Nam đề ra mục tiêu 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất... sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị.

Để thực hiện mục tiêu trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang đánh giá chi tiết hiện trạng cơ sở dữ liệu, quản lý thông tin của người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH. BHXH Việt Nam sẽ giao chỉ tiêu phấn đấu chi trả an sinh xã hội qua tài khoản cá nhân cho BHXH tỉnh, thành phố hằng năm.

BHXH Việt Nam triển khai xây dựng lộ trình chuẩn hóa dữ liệu thông tin về người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH...

Cơ quan BHXH đề xuất với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trình Chính phủ ban hành quy định bắt buộc đối với người hưởng chế độ BHXH mới vùng đô thị nhận tiền qua tài khoản cá nhân. Đối với người hiện đang ở vùng đô thị nhận các chế độ bằng tiền mặt thì đến năm 2021 sẽ nhận qua tài khoản cá nhân phù hợp.

BHXH Việt Nam cũng đề xuất giải pháp phối hợp với các ngân hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ công có cơ chế ưu đãi cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp nhận tiền qua tài khoản cá nhân.

Kế hoạch đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội bằng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo Quyết định số 241/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí, chi trả các chương trình an sinh xã hội; Nghị quyết số 2/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021

Tổng hợp

Bình luận