Hơn cả lách luật

Hơn cả lách luật

Theo quy định pháp luật, tùy theo khung giá có quy định tối đa, tối thiểu, các bộ, ngành hay doanh nghiệp có thể tự quy định giá hàng hóa, dịch vụ của mình. Còn phí lại là chuyện khác. Chỉ Bộ...