Anh mõ và nghề báo

Anh mõ và nghề báo

Truyền thuyết cho biết, Vua Hùng kén rể cho công chúa đã “sai người đi loan báo trong nước, ai thu được voi ba ngà (?), gà chín cựa... đem đến sớm được gả Mỵ Nương cho”