Thể lệ Giải Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

26/03/2019, 04:55

Thể lệ Giải Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí - Ban Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" vừa công bố Thể lệ Giải Báo chí lần thứ hai, năm 2018-2019.

Ban Tổ chức

Bình luận