Thành phố Vinh: Tạo thông thoáng để phát triển

15/07/2019, 10:39

Thành phố Vinh: Tạo thông thoáng để phát triển - Là thành phố trên quê hương Bác Hồ kính yêu nên Vinh luôn được trung ương và tỉnh Nghệ An rất quan tâm và kỳ vọng.

Một góc nhỏ thành phố Vinh tỉnh Nghệ An. Ảnh Hồng Sơn

Năm 2018 được xem là một năm thành công của thành phố Vinh tỉnh Nghệ An. Đã có 21/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá và đạt 9,12%, Tổng vốn đầu tư toàn thành phố đạt 15.965 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách đạt 2.330 tỷ đồng vượt 111% so với kế hoạch và hộ nghèo giảm còn 0,41%. Vậy nguyên nhân do đâu và thành phố Vinh đã làm gì để có được kết quả khả quan đó?

Nằm trong số 7 đơn vị và địa phương được tỉnh Nghệ An chọn làm điểm về cải cách hành chính trong năm 2018, thành phố Vinh là đơn vị duy nhất thuộc cấp huyện, thị xã, thành phố. Xác định đây là cơ hội, là nhân tố quan trọng để tạo ra sự thông thoáng và thuận lợi cho sự phát triển nên ban lãnh đạo thành phố Vinh chỉ đạo rất quyết liệt. Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và các giải pháp thực hiện cho từng hạng mục và bộ phận cụ thể.

Năm 2019 là năm cải cách hành chính của tỉnh Nghệ An nên việc cải cách hành chính càng được TP Vinh triệt để thực hiện. Ngày 03/1/2019 UBND thành phố ban hành quyết định số 10/QĐ-UBND về danh mục quy phạm pháp luật, ngày 17/4/2019 ban hành quyết định số 2135QĐ-UBND về điều chỉnh danh mục quy phạm pháp luật năm 2019. Tiến hành tổng rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố ban hành trước ngày 31/12/2018 gồm 138 văn bản trong đó có 64 quyết định, 20 nghị quyết và 54 chỉ thị. UBND các phường xã cũng được kiểm tra, rà soát và thực hiện đúng thông báo kết luận của đoàn công tác liên ngành về kiểm tra, xử lý rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện nghiêm chế độ một cửa và một cửa liên thông cho các thủ tục hành chính. Công khai các thủ tục hành chính trên công, trang thông tin điện tử của TP. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên toàn thành phố thường xuyên tiến hành các khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc thực hiện xong giao dịch giải quyết các thủ tục hành chính.

Tại UBND thành phố 6 tháng đầu năm 2019  số hồ sơ tiếp nhận theo cơ chế một cửa được giải quyết đúng hạn và đang trong thời hạn giải quyết chiếm 99,1%, một cửa liên thông chiếm 95,4%. Tại các phường xã các hồ sơ được giải quyết đúng hạn và đang trong thời hạn cơ bản đượ giải quyết tốt và không có hồ sơ tồn đọng. Tổ chức bộ máy hành chính được sắp xếp theo hướng tinh gọn như sát nhập trung tâm văn hoá thể thao với đài truyển thanh truyền hình thành phố đưa số đơn vị sự nghiệp xuống còn 13 đơn vị.

Xây dựng phương án sát nhập phường xã và khối xóm cũng như thực hiện việc giao biên chế, số lượng người làm việc năm 2019 cho các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc trên cơ sở của tổng biên chế được giao. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cải cách hành chính công theo hướng khoán biên chế và kinh phí hành chính tại cơ quan hành chính, cơ chế tự chủ, tự chiụ trách nhiệm tại các cơn vị sự nghiệp công lập.

Cán bộ trung tâm giao dịch một cửa phường Hưng Bình TP Vinh luôn cố gắng giải quyết xong các thủ tục hành chính cho người dân trước thời hạn. Ảnh Hồng Sơn

Trong quá trình đẩy mạnh cải cách hành chính ở TP Vinh đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mới đem lại hiệu quả cao như ở phường Hà Huy Tập có mô hình trung tâm giao dịch một cửa “vì dân” với phương châm: 5 biết - 5 xây - 3 chống và mô hình “nét đẹp văn hoá ứng xử”.

Phường Hưng Bình 100% cán bộ đạt chuẩn trình độ đại học và trung cấp chính trị, công chức 18% có trình độ thạc sỹ và 82% đại học. Cơ sở vật chất trang thiết bị tại trung tâm giao dịch một cửa được đầu tư trang bị đầy đủ cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và ứng dụng công nghệ thông tin. Thực hiện công khai số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử của UBND TP đầy đủ và rõ ràng.

Năm 2018 có 9.241 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trong đó có 9.205 hồ sơ trả trước thời hạn, không có hồ sơ quá hạn và tồn đọng. Các nội dung khác như thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận chính quyền, văn thư lưu trữ cũng được phường chú trọng.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng cải cách hành chính ở TP Vinh vẫn còn một số hạn chế đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ TP xuống phường xã chưa quyết liệt dẫn đến việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm chưa đạt yêu cầu. Chất lượng tham mưu, kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức về pháp luật, quản lý nhà nước ở một số cán bộ chuyên viên còn hạn chế. Chấp hành mệnh lệnh hành chính, kỷ cương ở một số bộ phận chưa nghiêm. Tinh giản biên chế còn gặp khó khăn. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin chưa đạt kết quả như mong muốn, tỷ lệ người dân sử dụng các giao dịch trực tuyến còn thấp.

Trao đổi với lãnh đạo UBND TP, ông Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND TP Vinh cho biết: “TP Vinh là đô thị phát triển nặng động nhất so với các huyện, thị trong tỉnh Nghệ An nhưng cũng đang có biểu hiện tụt hậu ở một số mặt so với một vài đô thị loại một khác trong cả nước. Để tạo thông thoáng hơn nữa thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, trong thời gian tới TP Vinh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, năm 2019 TP tiến hành sửa đổi quy chế làm việc của UBND TP và các đơn vị phường xã phù hợp với tình hình thực thiễn và phát huy được nguyên tắc tập trung dân chủ, tính năng động sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương gắn với kiểm tra, thanh tra giám sát, xử lý nghiêm đối với số cán bộ trì trên, hiệu quả công tác thấp kém. Đề xuất cho TP Vinh lập trung tâm giải quyết dịch vụ công. Tăng cường đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và xây dựng dữ liệu trên cac lĩnh vực gắn với thực hiện kế hoạch xây dựng chính quyền điện tử TP Vinh giai đoạn 2919 – 2020 và những năm tiếp theo”.

Hồng Sơn

Bình luận