Thành lập Bộ phận giám sát- kiểm soát các nghiệp vụ BHXH, BHYT

13/10/2019, 14:09

Thành lập Bộ phận giám sát- kiểm soát các nghiệp vụ BHXH, BHYT - Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa ký ban hành Quyết định số 3379/QĐ-BHXH thành lập Bộ phận Giám sát - Kiểm soát các nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội.

Thành lập Bộ phận giám sát- kiểm soát các nghiệp vụ BHXH, BHYT

Theo Quyết định này, Bộ phận Giám sát - Kiểm soát các nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có nhiệm vụ phân tích, cảnh báo, phát hiện kịp thời sai sót trong quá trình thực hiện các quy trình nghiệp vụ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý thu, chi của Bảo hiểm xã hội Thành phố. Theo dõi, giám sát tình hình sử dụng dự toán khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế. Phát hiện chi phí bất thường, thanh toán sai quy định.

Đồng thời, giám sát hệ thống tiếp nhận hồ sơ điện tử, theo dõi tiến độ, thời gian giải quyết hồ sơ, cảnh báo hồ sơ chậm muộn. Kịp thời báo cáo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Thành phố những sai sót trong quá trình thực hiện các quy trình nghiệp vụ để có giải pháp chấn chỉnh kịp thời, đảm bảo thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đúng quy định.

Quyết định cũng nêu rõ trách nhiệm của Giám đốc Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã; Trưởng các phòng nghiệp vụ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đề xuất các giải pháp, biện pháp để kiểm soát, phát hiện sai sót trong quá trình thực hiện nghiệp vụ theo quy định. Tiếp nhận xử lý ngay thông tin và báo cáo kết quả kịp thời khi nhận được yêu cầu từ Bộ phận Giám sát - Kiểm soát các nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Bá Nam - Thu Hiền - Hoàng Trà

Bình luận