Tập trung cải cách thủ tục hành chính

02/09/2017, 08:32

Tập trung cải cách thủ tục hành chính - Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính (TTCH) mang lại hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp.

Tập trung CCTTHC giải quyết những vấn đề trọng tâm, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) về công tác cải cách TTHC. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Hội đồng tư vấn CCTTHC chủ động nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến cải cách về cơ chế, chính sách và TTHC để mang lại lợi ích và hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp và người dân cũng như cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong đó, cần lựa chọn những vấn đề thể chế còn nhiều khó khăn, vướng mắc hoặc những vấn đề trọng tâm, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như: thuế, hải quan, đầu tư, đất đai, xây dựng, tiếp cận tín dụng, kiểm tra chuyên ngành...

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, tổ chức thi hành Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính đến từng cơ quan, đơn vị có liên quan; khẩn trương tổ chức lại Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở chuyển giao Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Tổ chức pháp chế, Sở Tư pháp và các nội dung khác theo đúng quy định, bảo đảm tính thống nhất từ Trung ương đến địa phương của hệ thống cơ quan, đơn vị thực hiện công tác kiểm soát TTHC, CCTTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC...

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTCH; xử lý dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, TTHC và cập nhật, công khai kết quả xử lý trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của các bộ, ngành, địa phương.

Kịp thời khen thưởng những cơ quan, cá nhân, đơn vị làm tốt và xử lý nghiêm khắc những cơ quan, cá nhân, đơn vị không thực hiện đúng theo quy định hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong phục vụ nhân dân.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Hội đồng tư vấn CCTTHC trong việc rà soát, đánh giá chi phí tuân thủ TTHC và đối thoại với doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, TTHC để kịp thời loại bỏ những TTHC đang là rào cản trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân.

Thành lập đoàn kiểm tra về CCTTHC

Bộ Nội vụ chủ trì kiểm tra công vụ, thành lập đoàn kiểm tra có sự tham gia của Văn phòng Chính phủ để kiểm tra công vụ đối với một số cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức tại bộ, ngành, địa phương có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC; kịp thời phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; đẩy mạnh truyền thông, tạo sự lan tỏa, đồng thuận trong xã hội.

Văn phòng Chính phủ có kế hoạch về CCTTHC, kiểm soát TTHC, trong đó, bám sát những vấn đề trọng tâm chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện môi trường kinh doanh, giảm chi phí cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân.

Từ nay đến cuối năm 2017, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Hội đồng tư vấn CCTTHC và các cơ quan có liên quan lựa chọn, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ cải cách ngay một số TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành, xây dựng, tài nguyên môi trường, thuế, hải quan, tiếp cận tín dụng, hộ tịch, cấp phiếu lí lịch tư pháp,…

Thông qua hoạt động thẩm tra, kiểm soát chặt chẽ việc quy định TTHC trong đề nghị xây dựng pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Theo đó, không tiếp nhận hồ sơ thẩm tra nếu trong hồ sơ trình thiếu nội dung đánh giá tác động TTHC hoặc nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, thẩm định về quy định TTHC./.

TH

Bình luận