• KẾT QUẢ TÌM KIẾM CHO TỪ KHÓA "lam theo"
Học Bác, làm theo Bác
16:48 - 23/05/2018

Học Bác, làm theo Bác

Kể từ khi Đảng ta ghi vào Cương lĩnh: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”(Văn...