Khi nhà báo để nguồn tin dẫn dắt

Khi nhà báo để nguồn tin dẫn dắt

Ngày 17/4/2018, một tờ báo có lượng phát hành cao, đã đăng bài viết “Sản xuất cà phê bột từ vỏ cà phê trộn pin Con ó” (sau đó, đổi tít lại là “Trộn... bột than trong pin Con ó...